An Gaidheal Alascanach

Tuesday, November 09, 2004

Chiad teachdaireachd gu Blog

Tha mi gu math deidheil mu dheidhinn na Gàidhlig. Dhomh-sa bh chòir a bhith blog ann an Gàidhlig ann.

Eadar-theanachadh gu Beurla? Dhomhsa, tha gu leòr de blog Beurla ann. Bu mhath leam beachdachadh mu dhiofaran cuspairean ann an Gàidhlig. Feumaidh ràdh gu bheil ag ionnsachadh na Gàidhlig. Bith mi a'dèanamh mearachdan ann an Gàidhlig. Chan eil sinn adhbhar nach dhèanamh blog ann an Gàidhlig.

Tha diofaran cuspairean a tha ag innseadh dhomh bheachdachadh. S toil leam a h-uile nì gaidhealach, bàrdachd, seanfhaclan, suidheachadh a'chànain 's mar sin a adhart.

A bharrachd air a sin, bu toil leam bheachdachadh mu poileataics ameirearganach, a'chogadh an-aghaidh ceannarcaich.

Chuck

0 Comments:

Post a Comment

<< Home