An Gaidheal Alascanach

Thursday, September 17, 2015

Stad leis a' Phoileas 's Gunna Agam


Chuir am Poileas stad orm a-raoir.  Bha solas thoiseach a'chàir agam briste.   Rud eile: bha gunna-làimhe agam fo chleith.  Ann an Alasga, chan ann an aghaidh an lagh a tha seo.  Ach nuair a th' agad ri còmhradh a dhèanamh leis a' phoileas, feumaidh tu innse dha sa bhad gu bheil gunna-làimhe agad.  Mura innse, bhiodh tu ann an trioblaid.

Mar sin, nuair  thòisich e ri bruidhinn rium chuir mise stad airsan 's thuirt mi gun b' fheudar dhomh innse dha gu robh mi airmaichte.  Saoilidh mi gun do ghabh e iongnadh rud beag.  "Taing mhòr airson sin innse dhomh" thuirt e.  Thòisich sinn an uair sin ri còmhradh a dheanamh mun an t-solas a bha briste.  Dh'innse mi dha gu robh mi mothachail gu robh an solas briste 's bha mi a' feuchainn ri àm stèidheachadh leis a'gharaidse airson a chàrachadh.

'S ann an uair sin thuirt e: "Theab mi diochuimhneachadh an ID agad iarraidh ort."  Thòisich mi greimeachadh airson na màideid agam 's an uair sin stad mi.  B'ann ri taobh na màileid agam a bha an gunna agam.  Thuig esan dè a chuir stad orm.  "Tha sin ceart gu leòr, cait a bheil an gunna agad?" "Air mo seachd làmh an uaireadair, 's ciotach mi. "  Mar sin thug mi an cead-dràibhidh agam dha.

Beagan as-dèidh thill e 's dh' fhaighnich e dhomh: "Carson a tha cead giùlainn agad?"

An rud a th'ann 's e cha leag leas cead a bhith agad airson giùlainn ann an Alasga.  Tha rudeign mu leth dhusan stàitean ann, Alasga nam measg, far a bheil còir aig an t-sluagh ri ghùlainn as aonais cead.  Mar sin, carson a tha cead agam?  Ueill, gus am bith còir agam ri ghiùlainn anns na stàitean (tha suas ri ceathrad dhiubh ann) a bhios a'toirt aithne dhan chead againne.  'S sin a thuirt mi ris.

Leis a sin, thug e cead dhomh leantainn orm air mo shlighe agus b' e seo deireadh a' chòmhraidh againn.

Rud a tha inntinneach mun a'choinneachadh a bha seo 's e mar a bhiodh e air tachairt ann an grùnn aitichean eile far nach e ceadaichte ri giùlainn.  Bha fios aig a' phoileas an seo gu bheil cuid dhen t-sluagh armaichte 's gu bheil còir againn air a sin.  Tha iad air an trèineadh ciamar dèileachadh ri daoine a tha a'giùlainn a-rèir an lagh 's cha tèid iad as an rian nuair a choinnicheas iad ri daoine a tha armaichte.  Aig a' cheart àm tha mi fhìn mothachail gu bheil aig na poileas dèileachadh ris a h-uile seorsa dhaoine 's chan eil fios aca idir cò mi.  Ach nuair a dh'innseas mi dha gu bheil mi armaichte, a-reir an lagh, chan e seo rud a chìthear gu tric a na h-eucearaidh


Monday, March 24, 2014

Chiad Bhideo de sreath ùr air cuspair gunnaicheanhttp://youtu.be/m_66QKX7FF0

Tha mi a'cur sreath ùr de bhideothan air loidhne. 'S ann air cuspair gunnaichean a tha iad. Chan ann airson a bhith connspaideach a tha mi a'deanamh sin ach air sgàth gur e cuspair anns a bheil ùidh mhòr agamsa 's ma tha ùidh mhòr agamsa ann an rudeigin 's mathaid gun deanainn bhideo nas inntinniche m'a dhèidhinn.

'S e cuspair mòr 's farsaing 's ioma-fhillte a th'ann an gunnaichean 's 's iomadh bhideothan a ghabhas ri dhèanamh orra. San àite far a bheil mi fhìn a'fuireachd chan e cuspair connspaideach idir a th'ann ach cuspair làitheal d'ar beatha.

'S e cuspair de na chiad corra bhideothan a th'agam dhuibh pròiseact poingealachd. Tha raidhfil AR-15 a th'air a bhith agam bho chionn còrr 's fichead bliadhna. 'S nuair a cheannaich mi e, bha e anabarach fhèin poingealach. Ghabh mi pàirt ann am mòran co-fharpaisean 's bha mi gu math soirbheachail leis. Ach an-dràsda, chan eil e air a bhith cho poingealach sa bha e air a bhith ron a sin agus 's e an t-amas a th'agam poingealachd an raidhfail agam a thoirt air ais air mar bu chòr.

Anns a'chiad bhideo seo, tha mi a'toirt sùil air corra targaidean a rinn mi leis an raidhfil agam 's chan eil mi cho toilichte leotha. Pàirt d'an dùbhlan air th'air a bhith agam, 's e gu bheil goireasan gunna air a bhith gu math gann thar na corra bliadhnaichean mu dheireach.

An-uraidh bha na luchd poileataigs air a bhith ag eigheachd toirmeasg a chur air a h-uile càile co-ceaghailte ri gunnaichean 's bho'n uair sin tha goireasan gunnaichean air a bhith gu math gann. Tha a h-uile duine air a bhith ann an eagail 's a h-uile càil co-cheaghailte ri gunnaichean, rachadh iad an ceannachd cho luath 's a nochdadh iad sna bùithtean. 'S am pùdar 's na peillearan a bh'air a bhith cho puingealach anns an AR15 agam, chan eil iad ri fhaighinn idir airson prìs sam bith.

As dèidh mìosan mòra gun a bhith connadh-gunna ri fhaighinn d'an seòrsa sam bith sna bùithtean, nochd connadh-ghunna .223 Remington, an connadh-gunna a loisgeas a'chuid as mhotha de na AR-15, anns na bùithtean. Ach an rud a th'ann, mar as trice, ma 's 's e puingealachd an rud a tha thu ag iarraidh, bhiodh connadh-ghunna dèante anns na factoraidhean nam bruiseadh-dùil dhut.

Anns a'bhideo sin 's sna corra bhideothan a leannas, bheir mi sùil air mar a nì thu puingealach gunna 's mar a tha barail raidhfil nas coltaiche ri sraing guitar sa shaoileadh tu.

Feumaidh mi aideachadh, tha a'chiad bhideo seo caran fada 's slaodach. 'S e mo dhòchas nach bi na bhideothan as leanas cho slaodach.

Dùbhlan eile a th'agam 's e gu bheil briathrachas ghàidhlig co-ceangailte ri gunnaichean caran gann. 'S e cuspair caran teagneagach 's aig amannan tha e caran doirbh dhomh mìneachadh ceart a dhèanamh mar bu chòir. Bhithinn nam chomain do dhuine sam bith aig am biodh molaidhean sam bith dhomh co-ceangailte ris a'chuspair seo.

Saturday, March 01, 2014

Latha Breagha Sgì

Rinn mi bhideo dhen turais a rinn mi dhan aonad sgì Eaglecrest ann an Juneau Alaska. 'S e latha uabhasach breagha a bh'ann. Seo am bhideo:

http://youtu.be/_sMHbSwk504


Sunday, March 24, 2013

Gunnaichean: m'eachdraidh phearsanta 's Gunnaichean.

Bha mi mothachail co-dhiù gu robh beàrn mòr ann eadar sinne sna Stàitean Aonaichte 's an fheadhainn a tha a'fuireachd sa Roinn Eòrpa ri thaobh gunnaichean. Ach thàinig seo a-steach orm gu soilleir 's gu pearsanta bho chionn ghoirid nuair a dh'fhàg cuideigin mi mar charaid Facebook, cuideigin a b'aithne dhomh o chionn suas ri deich bliadhna. Thuirt i gu robh gunnaichean cus am foillis air an làrach FB agam. Dh'innse mi mun a thachair do thriùir a bhios ag obair còmhla rium 's b'e seo cùis-iongnaidh mhòr dhaibh. Feumaidh gu bheil an sgaireadh nas motha na bha mi a'smaoineachadh.

Ach shaoil mi gum biodh e math 's inntinneach sreath a dèanamh air gunnaichean ann an Ameireagaigh, bho thaobh nach tèid innse gu tric sna meadhanan. 'S iomadh cuspairean a ghabhas innse. Bhiodh seo nàdar de thuraisgeul bho thaobh a-staigh cultar nan gunnaichean sna Stàitean Aonaichte. Eadar eachdraidh 's fiosrachadh teigneagach 's sabhailteachd 's mar a tha lagh ag obair 's uibhir de phoileataigs cuideachd 's mathaid gum biodh an sreath seo inntinneach.

Anns a'chiad dol-a-mach bu mhath leam geàrr-chunntas a dhèanamh de mo bheatha fhìn 's gunnaichean.

Bha gunnaichean riamh san taigh againn. Bho na ciad chuimhnean agam, bha suas ri dhusan gunnaichean againn: mu leth-dhusan raidhfilean 's gunnaichean-froise 's mu leth-dhusan gunnaichean-làimhe.

Nuair a rachamaid air làithean-saora, bha daonnan gunnaichean againn fiù 's mura robh sinn a-mach airson sealg. Tha cuimhn'am, bha baga sònraichte daonnan ann air cùl an t-suidheachain-dhràibhidh anns an robh gunna-làimhe neo dhà agus peilearan. An rud nach buinn dhut nach bean dha. Thuig sinn nach robh còir againn idir beantainn ris a'bhaga seo. Tha cuimhn'am gur e 45 ACP fear de na gunnaichean a bh'ann 's gun teagamh 's ann airson ar dìon fhèin a an gunna seo.

Ach bha gunnaichean eile againn cuideachd: 22 neo dha airson spòrs nuair bha sinn a'campachadh. Cuairtean sa choille, snàmh, iasgach 's losgadh gunnaichean. Seo a bhiomaid ri dhèanamh nuair a bha sinn a'campachadh.

Saoilidh mi gu robh mi seachd neo ochd bliadhna dh'aois nuair a thòisich m'athair làimhseachadh gunnaichean a theagaisg dhomh. On a thòisich sinn còmhla, bha mo bhràthair na b'òige na bha mise, còig neo sia. Chuireamaid corra canaichean nan seasamh an sreath a'chèile 's bhiomaid a'losgadh orra.

'S e Stevens 22 LR an raidhfil a chleachd sinn, seann raidhfil a chaidh e a dhèanamh ann an linn 1900 neo na bu thràithe. Raidhfil singailte a bh'ann, b'fheudar dhut an raidhfil fhosgladh an toiseach, peilear a chur ann 's an uair sin 's an raidhfil a dhùnadh. An dèidh dhut an raidhfil a losgadh, b'fheudar dhut fhosgladh as ùr 's an t-slige falamh a tharraing a-mach 's peilear ùr an chur ann. Cùis caran slaodach faiceallach a bh'ann. Ach leis an raidhfil sin, dh'ionnsaich mi sgillean bunateach ri thaobh gunnaichean. 'S iomadh làithean an t-samhraidh a chuir mi seachad ann a bith a'cur peilearan tro canaichean.

Nuair a bha mi aois dhà bhliadhna dheug, thug m'athair raidhfil-ghaoithe 22 dhomh. Airson gach peilear, dh'fheumadh tu a phompadh eadar leth-dhusan 's dhusan uair. Ach bha e comasach peilear a shadadh tro suas ri leth dhusan canaichean an seasamh an sreath a chèile. Agus bha e pongail cuideachd. Bha mi comasach sreath de pheilearan a chur san dearbh tholl.


Thar na bliadhnaichean a lean, losg mi chan eil fhios cò mheud de mhilltean de pheilearan. Bha sinn a'fuireach ann an Arizona aig oir a'bhaile ri thaobh an fhàsaich. 'S iomadh feasgar as dèidh na sgoile a rachainn fhìn 's mo bhràthair cuide ris a'chù againn (German Shepherd) dhan fhàsach ri losgadh air siud 's air seo. On a 's e obair caran mhòr a bh'ann airson gach peilear fhaighinn deiseil, dh'ionnsaich sinn a bhith pongail faiceallach le gach peilear. Fiù 's chun an latha an-diugh, ge-be cò mheud peilearan a th'agam, tha e do-dhèanta dhomh losgadh gu luatha gun cuimseachadh. Tha mi daonnan faiceallach a bhith cho pongail sa s'urrainn dhomh.

Nuair a bha mi trì bliadhna deug a dh'aois, cheannaich mi a'chiad gunna le mo chuid airgead agam fhìn. 'S e Remington 700 ann an 30-06. Fìor raidhfil a bh'ann a bha freagarach airson sealg mòr. Seo an raidhfil a chleachd mi airson sealg fad bliadhnaichean mòra.
An Raidhfil a cheannaich mi aois trì bliadhna deugSeo an t-slige 30-06 ri taobh 223 's 22LR

Nuair a bha mi ceithir bliadhna deug a dh'aois, ghluais sinn a Chanada, a Quebec 's b'fheudar dhuinn na gunnaichean-làimhe againn fhàgail sna Stàitean Aonaichte, rud a bha na annas dhomh. Ach b'ann sa cheann a tuath Quebec a bha sinn a'fuireachd 's bha gunnaichean ceart cho nàdarrach dhaibhsan ann an sin sa bha iad air a bhith dhuinne ann an Arizona. Bha caraid dhomh leis a bha mi a'losgadh. Cuideachd bha e a'sealg le athair. B'aithne dhomh cuideachd daoine eile san sgaoil a bha a'sealg as dèidh na sgoile.

Tha cuimhn'am air partaidh shònraichte a rinn sinn san sgoil. Bha corra coinneanaich sa chlas againn 's chleachd sinn iad airson tourtière (nàdarr de phàidh thraidisanta Quebec). Ach chan e seo a-mhàin. Chaidh fear de na h-oileanach a-mach dhan a'choille 's fhuair e corra gheàrr dhuinn cuideachd. An tidsear? Uill, 's ise a thug dhuinn an leann!. Smaoinich! An tidsear ag òl deoch làidir linn 's sinn ag ithe biadh a bha sinn air mharbhadh le gunna! Cò mheud riaghailtean 's 'taboo's' a bhris sinn san lath ud! An rud as cuimhne mun an latha sin leam chun an latha an-diugh 's e saorsa.

Seo an cuimhne a th'agam ann an ceann tuath Quebec, La Baie James. Aig a'cheann thall, b'fheudar dhomh dhol gu deas gu Montreal airson leantainn orm le mo chuid fhoghlaim. Chaidh mi dhan cholaid Brébeuf. Cha robh na gunnaichean agam leam 's feumaidh mi aideachadh, cha robh gunnaichean cus air m'aire san linn sin. Bha mi bochd 's an rud a bu chudthromaich dhomh aig an àm sin 's e faighinn air adhart le mo chuid fhoghlam.

Ach an caraid a b'fheàrr leam san linn sin, bha dualchas sheilg aigesan gu mòr. 'S ann às na siorrachdan an ear a bha e (les Cantons de l'est). B'àbhaist dhasan 's d'athair ri sealg le athair. Agus dh'innse e sgeulachd dhomh a bha gu math èibhinn. B'àbhaist dha-san 's d'athair a bhith a'sealg faisg air na crìochan eadar Quebec 's na Stàitean Aonaichte. 'S san sgìre seo, b'e an crìoch sruth beag a bha seo. Agus an rud a dhèanadh mo charaid 's 's e gun ruitheadh e thar an t-sruth a-steach do na Stàitean Aonaichte le gunna aige na làmhan mar gu robh e a'deanamh 'invasion' 's an uairsin ruitheadh e air ais cho luath sa b'urrainn dha.

Ach ged nach do mhothaich mi cus air a sin an toiseach, bha Montreal gu math eadar-dhealaichte bho rud sam bith a b'aithne dhomh roimhe. 'S e baile mòr a bh'ann. 'S mean air mhean thàinig e a-steach orm gu robh na beachdan co-cheagnailte ri gunnaichean gu math eadar-dhealaichte bho na bha mi air fhaicinn gu ruige sin. 'S e glè bheag de dhaoine aig an robh gunnaichean. 'S bhiodh daoine eile caran amharasach mu do dheidhinn-sa nan robh fios aca gu robh gunnaichean acad. An treas bliadhna an oilthigh, fhuair mi leannan ùr 's bha ise gu tur an aghaidh gunnaichean. 'S ann à Èirinn a Tuath a bha a pàrantan 's nam beachd-san 's e rud co-ceangailte ri eucoraich a-mhàin a bha gunnaichean.

Mar a dhlùthaich mi gu deireadh na linne agam san oilthigh, dh'fhàs an cuspair ri thaobh gunnaichean na bu chonspaidiche eadar mi fhìn 's mo leannan. Bha ise ag iarraidh 's gum faigh mi cuideas iad mus phòsamaid. Ach o nach robh mi deònach sin a dhèanamh 's dhealaich sin o chèile. Cha b'ann airson sin a-mhàin, cha bha seo na phàirt dhe.

Aig a'cheann thall, ghluais mi air ais do na Stàitean Aonaichte 's bean agam. Ach chan do staite sam bith ach a dh'Alasga. Staite a tha cha so saor sa th'againn ri thaobh gunnaichean.

Sunday, November 11, 2012

Adhbharan chall Romney

Aon rud as cinnteach, 's e taghadh a b'fheudar do Obama a chall. Bha an eaconomaidh chi duilich 's bha am mòr-shluagh chi mi-thoilichte le Obama shaoileadh tu nach robh dòigh sam bith gun chàilleadh na Republicans an taghadh seo. Ach chàill agus 's iad na Poblachdaich fhèin as coireach!

S chiad a'dol a-mach chan eil mi ag aontachadh idir leis a'bheachd gur e fìor 'right wing' a th'ann an Romney. Chuimhnich gun deach Romney a thaghadh mar riaghladair ann am Massechusets, stàit nas libralaich sa th'againn sna S.A.! Fad ùine mhòr ag àm nan bu-tafhaidhean, cha d'fhuair Romney na bu mhotha na 30 neo 40%. An rud a bu choireach 's e gu robh Romney caran librealach an taca ri càch.

Agus an laigseas eile a bh'aig Romney 's e gu robh e dhen bheachd gum b'urrainn dha an taigh geal bhuannachadh as aonais luchd-taic Ron Paul. 'S e Ron Paul an aon Phoblachdach seach Romney a bhuannaich uair sam bith air thoiseach air Obama sna cunntais-bheachd. Ach bha nàdar de chogadh sìobhalta eadar an iomairt Romney agus Ron Paul. Rinn an iomairt Romney a h-uile seòrsa cleas sa b'urrainn dhaiibh gus na delegates Paul a-mach as an convention 's an fheadhain a fhuair a-staigh a chumail gun ghuth. Aig deireadh a'ghnothaich, bha an roinn Ron Paul fhathast taobh a-staigh an iomairt Romney nuair a thàinig an convention nàiseanta gu crìoch. Chunnaic mi fhìn beagan dearbhadh de sin gu pearsanta. Oir bha mi fhìn nam delegate dhan State Convention ann an Alaska. Agus tha dithis delegates co-dhiù as aithne dhomh NACH do bhot airson Romney! Smaoinich air a sin. Dithis delegate Republican nach do bhot airson Romney! Bhiodh ùidh mhòr agam fhaighinn a-mach co-mheud bhotaidhean-sgrìobhaidh a bh'ann an Ohio agus ann am Florida.

Rud eile mu na Hispanics. Tha roinn ann am measg nam poblachdach a bhios a smaoineachadh air na Stàitean Aonaichte mar nàdar de dhùthaich Shasanach. English only bidh iad ag èigheach. Agus chan eil iad airson a dhèighlicheadh gu cothromach ri na latinos a th'air tighinn a-steach gu mi-laghail. Tha Rick Perry na dhearbhadh de sin. Chaidh esan a thaghadh dà uair mar riaghladar ann an Texas far a bheil tòrr tòrr hispanics ann ged a 's e duine ghlè ghlèiteach a th'ann. Ciamar? Leig iad clann legal imigrants dhol dhan olthigh. Rinn Romney càineadh dheth airson sin 's cha do dhìochuimhnich na Hispanics e.

Am beachd sa th'agam-sa, 's e bu chòir poileasaidh dhà chànanachd nòs Canada chur air dòigh as leth nan Hispanics. A'cheist a th'agamsa duinn na poblachdaich-ne: cò as chudthromaich dhuinn: English only neo riaghltas nas lùgha 's riaghladh a-rèir na bun-reachd? Agus rud eile: chan fhaigh thu English only co-dhiù 's ma dh'fheuchas tu breith oirre, chan fhaigh thu an rud eile nas motha.

Aig a'cheann thall, 's iad na luchd-stiùiridh na partaidh as coireach gun do chàill. Bha an eaconomaidh dhuilich cho fàbhorach do ma poblachdaich ach chàill iad co-dhiù! Bith deasbaid inntinneach roinn taobh a-staigh na partaidh mu cait an tèid iad sna ceithir bliadhna a tha roinn!

Sunday, October 28, 2012

An gabh Romney buannachadh as aonais Ohio?

An t-seachdain sa chaidh, sgrìobh mi mu mar a tha làmh an uachdar aig Mitt Romney ged a tha na cunntais-bheachd a'cantainn gu bheil Romney agus Obama gu math faisg air a'chèile. Ach chan eil sin ach pàirt dhen sgeul. Chan ann a-rèir bhotaidhean an t-sluaigh de na Stàitean Aonaichte a thèid Romney neo Obama a thaghadh ach a-rèir bhotaidhean-taghaidh (neo electoral votes ann am Beurla). Ged a tha còrr 's 300 million duine a tha a'fuireach anns na Stàitean Aonaichte 's ged a thèid còrr 's 100 million duine ri bhotadh, chan eil ach 538 bhotaidhean-taghaidh airson Cheann-suidhe. Tha iad air an roinn eadar na stàitean a-rèir co-mheud riochdairean 's seanadairean sa th'aig gach stàite. Tha aon riochdaire agus dhà sheanadair aig Alasga. Mar sin tha trì bhotaidhean taghaidh againne. Airson buannachadh, feumaidh tu 270 neo barrachd bhotaidhean-taghaidh a bhuannachadh.

Rud eile. Ann an 48 de na stàitean, ma bhuannaicheas tu an stàit, bhuannaicheas tu na bhotaidhean-taghaidh dhen stàite sin air fad. Bha Florida na deagh eiseimplir de sin ann an 2000. Ged a bha Gore agus Bush an ìre mhath co-ionnan ann an 2000 ann an Florida, bhuannaich Bush na 25 botaidhean-taghaidh a bh'innte air fad air sgàth gu robh esan corra bhotaidhean air thoiseach air Gore.

Mar sin, dh'fhaodadh cuideigin buannachadh anns an electoral college gun a bhith buannachadh a'mhòr cuid de botaidhean an t-sluaidh air fad. Thachair sin trì tursan ann an eachdraidh nan Stàitean Aonaichte: 1876, 1888 agus 2000.

Agus seo a'phuing: ged a tha Romney a'buannachadh a-rèir nan cunntas-bheachd as leth na dùthcha air fad, tha e a'call ann an Ohio. Tha Ohio uabhasach fhèin cudthromach mar stàit san Electoral College. Thar an fhicheadamh linn air fad, seachd Kennedy ann an 1960, cha do bhuannaich duine an Taigh Geal as aonais Ohio.

Coimheadamaid air a'mhapa ann an 2000:
Bha an taghadh cho faisg sa ghabhas. Bhuannaich Bush le 271 bhotaidhean-taghaidh an aghaidh na 267 a bh'aig Gore. Nan robh Bush air aon stàit eile a chall bhiodh e air an taghadh a chall.

Ach tha dhà cunntais-shluaigh air a bhith ann bho'n uair sin agus tha roinn nan bhotaidhean-taghaidh air atharrachadh:
Nan bhuannaicheadh Rimney na dearbh stàitean sa bhuannaich Bush ann an 2000, bhiodh 285 bhotaidhean aige. Ach de na stàitean a bhuannaich Bush ann an 2000, tha Obama a'buannachadh ann an Nevada agus ann an Ohio. Leis a sin, bhiodh 261 bhotaidhean aig Romney agus bhuannaicheadh Obama an taigh geal. Ma chailleas Romney Ohio, feumaidh e tè neo dhà de na Stàitean bhuannachadh. Tha ceithir stàitean ann a bhuannaich Gore ann an 2000 a dh'fhaodadh Romney bhuannachadh am bliadhna:

Wisconsin 10

Michigan 16

Minnesota 10

Pennsylvania 20

Ma bhuannaicheas Romney tè de na stàitean sin, buannaichidh e an taigh geal fiù 's as aonais Ohio. Neo ma choimheadas sinn air a'chùis tro shùilean Obama: feumaidh Obama Ohio a bhuannachadh gun a bhith call tè seach tè de na ceithir stàitean Gore sin.

Friday, October 26, 2012

Ceist mu ghunnaicheanCorra mìosan air ais, sgriobh mi mu mar cho furasta sa tha e a bhith siubhail air itealan le gunna. Chan eil mi a'ciallachadh le gunna nad làmhan ach le gunna nad cheasaichean gus am bith e agad an àite far a bheil thu a'dol. Sgrìobh dithis ceistean thugam mu dheidhinn sin beagan ùine as dèidh sin 's chan fhaca mi iad ach corra làithean air ais.


Seo na ceistean a sgrìobh iad:

"Chan eil mi buileach cinnteach gu bheil mi a' tuigsinn carson a bhiodh feum aig daoine air gunna gan dìon...Dè seòrsa cunnartan a bhiodh aig bannais? Gad dhìon bho dè sèorsa olc eile?...Nach biodh poileas sna Stàitean Aonaichte math gu leòr dhut-sa?"

agus:

"Tha an dearbh cheist agam. Carson a dh'fheumas tu gunna neo dion idir air a' phlean?"

Gun teagamh, tha iad caran mi-thuigseach carson ghiulainn-se neo duine sam bith eile gunna.

A'chiad rud a bu chòir dhomh ràdh 's e nach e seo rud neo-àbhaisteach idir a bhith toirt gunna ann an Alasca. Mar eiseimplir, corra seachdainnean air ais, as leth an obair agam mar innleadair, b'fheudar dhuinn beagan rannsachadh a dhèanamh taobh a-muigh timcheall air phuirt-adhar Yakutat airson pròiseact a th'agam thall an sin. Mus deach sinn ann, bha sinn a'bruidhinn ri fhear-stiùiridh a'phuirt-adhar agus sa chomhradh sin, mhol e dhuinn gunnaichean a thoirt leinn air sàilleamh mathain. Tha gunna oifis againn agus sin a thug sinn leinn. Ach nan robh cuideigin eile ga chleachdadh bhithinn air an gunna-làimhe agamsa a thoirt leam. Cha robh againn cead a dh'iarraidh bho dhuinn dubh neo geal airson a dheanamh. 'S e rud cho nàdarach sa ghabhas. Agus cuimhnich, bha sinn ag obair faisg air a'phort-adhar far an robh itealain a'falbh 's a'tighinn.

Rud eile a thachairt corra bliadhnaichean air ais. B'fheudar dhuinn cuideigin leigeil air falbh agus obh obh, abair duine feargach làn de rabhaidhean! As dèidh làimh, dh'fhaighnich mi dhan fhear-stiùiridh agam nan robh e dhen bheachd an gabhadh fòirneart a bhith an lùib a sin. 'S thuirt e gu robh. Dh'fhaighnich dha an uair sin nan cuireadh e dragh air nan toirinn gunna dhan oifis fad greis gus an socraicheadh cùisean. Agus thuirt e nach cuireadh dragh sam bith air. Mar sin, fad mu dhà sheachdainn as dèidh sin, bha gunna agam sa mhàilid agam gus an robh sinn an ìre mhath cinnteachd gu robh an duine sin air am baile fhàgail.

Chan eil mi airson chuir sìos air a'phoileas ach chan eil iad 'math gu leòr.' 'S e nàdar de faoin-sgeulachd do chloinn gu bheil na poileas ann airson do phears fhèin a dhìon. Tha am poileas ann gu h-àraidh airson smachd a chumail air cùisean san fharsaigneachd, gus an t-sìobhaltachd againn a chumail sìobhaltach mar gum bhiodh. An fhìrinn, dhaibh-san, chan eil annad ach àireamh-statisticach.  Mar as trice, an rud a nì am poileas 's e sgioblachadh nan corp 's rannsachadh na cùise 's 's dòcha gum faigh greim airsan as coireach.

Agus tha an adhbhar a thug mi gunna air an turas againn as t-earrach na dhearbhadh de sin.  'S ann an Kodiak a bha a'bhainnis 's mu dhà mhìos roimhe sin, chaidh dithis a mharbhadh ann an sin.  Chaidh iad an losgadh sìos 's chan eil for neo fios aig a'phoileas cò a rinn e neo carson.  Sgioblaich iad na chuirp 's rannsaich iad a'chùis 's chun an latha an-diugh tha am murtair fhathast ma-sgaoil!  Mar sin, bha e caran nàdarach gun toirinn leam gunna dhan àite sin.

Mun bhideo: 's e 45 acp 1911 a tha mi a'losgadh.  'S e deagh ghunna a th'ann. 'S ged a tha e caran aotrom an aghaidh mathain, 's e seo an gunna as àbhaist a bhith agam nuair bhios mi air falbh bhon rathad air na mondaidhean.