An Gaidheal Alascanach

Saturday, November 03, 2007

Soidhnichean Gàidhlig an AlbaNuair a bha mi an Alba, thog dealbhan de fheadhainn de na soidhnichean Gàidhlig. Tha seo diofar sheòrsa de dhealbhan ann, mar eiseimpleir soidhnichean rathaid, bha feadhainn le fiosrachadh do luchd-thurais, soidhnichean le cloinn 's mar sin adhart. Seo agaibh eiseimpleir dhiubh.