An Gaidheal Alascanach

Friday, September 29, 2006

Turas a Kake (and ice cream)An t-seachdain sa chaidh, fhuair mi cothrom dhol sìos a Kake, buidhinn bheag de thaighean le raon-itealain mòr. Agus sin an t-adhbhar a deachd sinn ann - chan eil an raon-itealain cho rèidh sa bu chòir dha a bhith 's faodar damaist a dheanamh air itealain nuair a bhualas iad na badan mi-rèidh aig astar.

Chaidh sinn ann ann an itealan beag a ghiùlaineas ceithrear. San òg-mhìos chaidh mi a Phetersburg ann an itealan beag 's cha robh an aimsir cho math an turas ud. Bha i bu math sgothach 's bha duidhleadas mhòr aig a'philiot ar slighe fhaicinn air ais gu Juneau. Ach an turas seo, bha deagh aimsir againn le sgothan briste bho 2000 tròigh suas tu 3000 tròigh. Bu lèir dhuinn ar slighe ceart gu leòr.

Co-dhiugh, nuair a ràinig sinn, bha mathan dubh mòr na sheasamh gar feitheamh (mar gum bhiodh) aig òir an raoin-itealain. Bha e ach beagan tròigh buainn nuair a chaidh sinn seachad air. Rinn sinn ar cuid obair, a'comharrachadh 's a'tomhais na badan ceàrr air an raon-itealain. Dh'fheimh an itealan sinn 's nuair a chrìochnich sinn chaidh sinn air ais.


Air slighe air ais, ann àite dhol timcheall air eilein Douglas 's dhlùthachadh air Juneau bhon àirde a tuath ('s a'ghaoth bho àrd a deas), chunnaic am piliot slighe tro na sgothan 's chuir e roimhe dhol tro ghleann àrd chaol an eilein. Bha na craobhan gu math faisg oirnn gu sìos 's air gach taobh dhinn. Ceithir neo còig mionaidean as deigh sin, bha sinn air talamh tioram ann an Juneau.

Saturday, September 23, 2006

Dealbh eile dhen eigh-shruth HerbertSeo dealbh eile den eigh-shruth a tha ga sealtainn na 's fheàrr 's dòcha.

chuck

Cuair dhan eigh-shruth Herbert
An t-seachdain sa chaidh nochd an latha soilleir grianach 's chuir fòn gu caraid dhomh 's chuir roimhe cuirt a dheanamh gu eigh-shruth air a bheil Herbert mar ainm. Tha an sligh gu math rèidh 's mar sin, thug mo nighean nas òige còmhla rium 's ise ann an seòrsa de charbaid a dh'fhaodas tu tharraing as deidh baidhsagail neo a phutadh mar phràm. Ged a dh'fhàs i car sgothach cha do chuir sin cus dradh oirnn.

Seo dealbh dhen eigh-shruth. Chan eil i cho mòr ri eidh-shruth Mendendhall tha i gu math inntinneach. Tha i a'struthadh sìos sleibh a tha gu math cas 's tha uachdar na deighe a'coimhead gu math garbh. 'S e mu ceithir mìle bhon rathad dhan eigh-shruth 's tha an sligh furasda gu leòr. Gabhaidh e a dheanamh air baidhsagail gu furasda.

Cha b'urrainn dhuinn beantainn ris an eigh-shruth fhèin. Bha sruth uisge a bha a'sruthadha a-mach gu làidir 's chuir e casg oirnn. Mar sinn, shuidh sinn sìos 's dh'ith sinn ar diathad 's thill sinn.

Chuck

Monday, September 11, 2006

Leabhar: MacCurraidh agus an t-Isean


Chan eil fhios 'am ma s e math dhomh sin aideachadh. Oir chan eil mi ag iarraidh gum dean daoine farpais nam aghaidh. Leis gu bheil nighean òg agam tha mi sìor an tòir leabhraichean Gàidhlig cloinne a bhiodh freagarrach dhi. Ag amannan bith mi gan ceannach air E-bay. 'S e deagh àite airson sin a dheanamh. Uaireanan bith mi a'lorg leabhraichean a tha math fhèin ann.

Cheannaich mi an leabhar seo o chionn greas. Dh'fhoillsicheadh e ann 1977 's ann dhen t-sreath dhon chlann bunsgoil sa tha e, mar thuirt iad 'freagarrach do luchd-leughaidh eadar 8 agus 10 bliadhna a dh'aois.'

Tha 20 duilleagan san leabhar le gach darna fear le dealbh air. 'S ged nach eil na duilleagan iom-dhathach, tha iad gu math tarraigneach. 's na duilleagan le sgrìobhaidhean orra, tha mu còig loighn deug air.

Tha an sgeul fhèin mu dhuine a lorg isean neònach air a'chladach a tha deònach na tri rudan as fheàrr san t-saoghal a thoirt dha ma leigeas esan ma sgaoil e. Chan eil e airson sin a dheanamh 's tha an sgeul ag innse dhuinn de a leanas.

Nuair a ràinig an leabhar-seo, cha robh mi cinnteach nam biodh e freagarrach do mo nighean a tha ach tri bliadhna dh'aois. Dh'fheuch mi co-dhiùgh 's mòr an iognadh orm, tha an leabhar a'còrdadh ri mo nighean ged a bhiodh e na b'fheàrr do chloinn nas sìne. Tha an leabhar sgrìobhte ann an dòigh car bàrdail ann an cainnt simplidh.

Tha sia leabhraichean san t-sreath seo:

- UIlleam Bàn agus an Iolair
- Rud a Chunnaich Uiseag
- MacCurraich agus an t-Isean
- MacCurraich agus am Melòdeon
- An Nead
- Luasgan

Cheannaich mi 'Uilleam Bàn agus an Iolair' san aon àm sa cheannaich mi MacCurraich agus an t-Isean 's ged nach eil e cho math nam bheachd-sa tha e math gu leòr co-dhiùgh 's tha e a'còrdadh do mo nighean. Ma cothrom na leabhraichean eile dhen t-sreath a cheannach nì mi e.

Chuck

Wednesday, September 06, 2006

Craobh air a bualadhSeall air dealbh den chraoibh seo. Nuair a chunnaic mo charaid i aig cuairt a rinn sinn Diluaine, ghearain e gun do dh'fheuch amadan a'chraobh seo a ghearradh sìos. Cha robh mise cho cinnteach ge-ta. Choimhead mi oirre. Chan e comharradh tuaighe a bh'ann idir nam bheachd-sa. 'S chan e bìobhar a bh'ann na bu motha, cha robh comharradh de fhiaclan bhìobhar ri fhaicinn. 'S bha sinn air sliabh cas fada fada bho shruth neo lòn far am biodh bìobhar a'fuireachd. 'S mhothaich mi air dhà chraoibh bheag ri taobh na craoibhe mòire a bha gèarrte troimhe buileach. Choimhead mi na b'fhaide sìos 's chunnaic mi craobhan èile briste. Choimhead mi suas 's chunnaic mi fianais eile, fianais de clachan a'tuiteam a-nuas aig astar, a'gearradh tuill san talamh 's a'briseadh craobhan beaga 's a'gearradh gu gort craobhan mòra. 'S smaoinich mi air tuil a thachair dihaoine sa chaidh. 'S thuig mi gur e maoim-cloiche a bh'ann. Bha an aimsir air a bhith gu math freagarrach do a leithid.

Co-dhiugh 's mise a tha toilichte nach robh mi ann nuair a thachair seo. Rachadh na clachan tromhad buileach.

Chuck

Monday, September 04, 2006

A' Sreap Beinn MacAongais


'S e latha saor a bh'ann an-diugh. Labor day anns na Stàitean Aonaichte. Gu h-iongantach as deidh cha mhòr mìos gu lèir le sìor-uisge ann, fhuair sinn dà latha bhreagha blàth grianach disatharne 's didomhnaich 's mar sin chuir mi-fhìn romham 's caraid dhomh cuairt a dheanamh gu mullach beinne MacAongais a tha faisg air an taigh againn. 'S beinn meadhanach àrd a th'innte, mu 1500 m os cionn na mara. Nuair a dhùisg mi sa mhadainn, bha e grianach soilleir. Chuir mi fòn gu mo charaid 's bha sinn nar beachd gu robh an aimsir math gu leòr airson cuairt a dh'fheuchainn gu mullach na beinne. Uill, cha b'fhada mus robh an t-uisge ann ach dh'fhalbh sinn co-dhiugh.

Bha tuil mhòr ann dihaoine sa chaidh 's bha fianais dhi air feadh an àite. Co-diugh, cha do stad an t-uisge ach cùm sinn oirnn gus robh sinn mi 1000m os cionn na mara 's 5 mìle air falbh. Bha sinn os cionn ìre nan craobhan 's bu lèir dhuinn beantainn cas creagach 's eigh-shruth cuideachd. Ach bha na neòil a'fàs na b'ìsle 's chaidh mullach nam beann à sealladh. 'S beag orm a bhith air cuairt nuair nach lèir dhut ach 25m. Tha e cunnartach cuideachd. Faodaidh tu do chall gu furasda. Mar sin, thionndaidh sinn dhachaidh 's aig an dearbh àm thòisich uisge trom a bhith ann 's gaoth làidir. Gu h-ìongantach, stad an t-uisge mus do ràinig sinn bun na beinne. Bha mi coma ge-ta, s'fheàrr a bhith ceàrr ann an tionndachadh air ais na ann an cumail air.

Air ar slighe suas, stad sinn airson greis ann an àite a tha gu math breagha le sealladh uabhasach fhèin math air na beanntainn timcheall air. Bha buidheann de ghearmailtich ann. Bhruidhinn sinn riutha airson greas.

Chuck