An Gaidheal Alascanach

Sunday, March 24, 2013

Gunnaichean: m'eachdraidh phearsanta 's Gunnaichean.

Bha mi mothachail co-dhiù gu robh beàrn mòr ann eadar sinne sna Stàitean Aonaichte 's an fheadhainn a tha a'fuireachd sa Roinn Eòrpa ri thaobh gunnaichean. Ach thàinig seo a-steach orm gu soilleir 's gu pearsanta bho chionn ghoirid nuair a dh'fhàg cuideigin mi mar charaid Facebook, cuideigin a b'aithne dhomh o chionn suas ri deich bliadhna. Thuirt i gu robh gunnaichean cus am foillis air an làrach FB agam. Dh'innse mi mun a thachair do thriùir a bhios ag obair còmhla rium 's b'e seo cùis-iongnaidh mhòr dhaibh. Feumaidh gu bheil an sgaireadh nas motha na bha mi a'smaoineachadh.

Ach shaoil mi gum biodh e math 's inntinneach sreath a dèanamh air gunnaichean ann an Ameireagaigh, bho thaobh nach tèid innse gu tric sna meadhanan. 'S iomadh cuspairean a ghabhas innse. Bhiodh seo nàdar de thuraisgeul bho thaobh a-staigh cultar nan gunnaichean sna Stàitean Aonaichte. Eadar eachdraidh 's fiosrachadh teigneagach 's sabhailteachd 's mar a tha lagh ag obair 's uibhir de phoileataigs cuideachd 's mathaid gum biodh an sreath seo inntinneach.

Anns a'chiad dol-a-mach bu mhath leam geàrr-chunntas a dhèanamh de mo bheatha fhìn 's gunnaichean.

Bha gunnaichean riamh san taigh againn. Bho na ciad chuimhnean agam, bha suas ri dhusan gunnaichean againn: mu leth-dhusan raidhfilean 's gunnaichean-froise 's mu leth-dhusan gunnaichean-làimhe.

Nuair a rachamaid air làithean-saora, bha daonnan gunnaichean againn fiù 's mura robh sinn a-mach airson sealg. Tha cuimhn'am, bha baga sònraichte daonnan ann air cùl an t-suidheachain-dhràibhidh anns an robh gunna-làimhe neo dhà agus peilearan. An rud nach buinn dhut nach bean dha. Thuig sinn nach robh còir againn idir beantainn ris a'bhaga seo. Tha cuimhn'am gur e 45 ACP fear de na gunnaichean a bh'ann 's gun teagamh 's ann airson ar dìon fhèin a an gunna seo.

Ach bha gunnaichean eile againn cuideachd: 22 neo dha airson spòrs nuair bha sinn a'campachadh. Cuairtean sa choille, snàmh, iasgach 's losgadh gunnaichean. Seo a bhiomaid ri dhèanamh nuair a bha sinn a'campachadh.

Saoilidh mi gu robh mi seachd neo ochd bliadhna dh'aois nuair a thòisich m'athair làimhseachadh gunnaichean a theagaisg dhomh. On a thòisich sinn còmhla, bha mo bhràthair na b'òige na bha mise, còig neo sia. Chuireamaid corra canaichean nan seasamh an sreath a'chèile 's bhiomaid a'losgadh orra.

'S e Stevens 22 LR an raidhfil a chleachd sinn, seann raidhfil a chaidh e a dhèanamh ann an linn 1900 neo na bu thràithe. Raidhfil singailte a bh'ann, b'fheudar dhut an raidhfil fhosgladh an toiseach, peilear a chur ann 's an uair sin 's an raidhfil a dhùnadh. An dèidh dhut an raidhfil a losgadh, b'fheudar dhut fhosgladh as ùr 's an t-slige falamh a tharraing a-mach 's peilear ùr an chur ann. Cùis caran slaodach faiceallach a bh'ann. Ach leis an raidhfil sin, dh'ionnsaich mi sgillean bunateach ri thaobh gunnaichean. 'S iomadh làithean an t-samhraidh a chuir mi seachad ann a bith a'cur peilearan tro canaichean.

Nuair a bha mi aois dhà bhliadhna dheug, thug m'athair raidhfil-ghaoithe 22 dhomh. Airson gach peilear, dh'fheumadh tu a phompadh eadar leth-dhusan 's dhusan uair. Ach bha e comasach peilear a shadadh tro suas ri leth dhusan canaichean an seasamh an sreath a chèile. Agus bha e pongail cuideachd. Bha mi comasach sreath de pheilearan a chur san dearbh tholl.


Thar na bliadhnaichean a lean, losg mi chan eil fhios cò mheud de mhilltean de pheilearan. Bha sinn a'fuireach ann an Arizona aig oir a'bhaile ri thaobh an fhàsaich. 'S iomadh feasgar as dèidh na sgoile a rachainn fhìn 's mo bhràthair cuide ris a'chù againn (German Shepherd) dhan fhàsach ri losgadh air siud 's air seo. On a 's e obair caran mhòr a bh'ann airson gach peilear fhaighinn deiseil, dh'ionnsaich sinn a bhith pongail faiceallach le gach peilear. Fiù 's chun an latha an-diugh, ge-be cò mheud peilearan a th'agam, tha e do-dhèanta dhomh losgadh gu luatha gun cuimseachadh. Tha mi daonnan faiceallach a bhith cho pongail sa s'urrainn dhomh.

Nuair a bha mi trì bliadhna deug a dh'aois, cheannaich mi a'chiad gunna le mo chuid airgead agam fhìn. 'S e Remington 700 ann an 30-06. Fìor raidhfil a bh'ann a bha freagarach airson sealg mòr. Seo an raidhfil a chleachd mi airson sealg fad bliadhnaichean mòra.
An Raidhfil a cheannaich mi aois trì bliadhna deugSeo an t-slige 30-06 ri taobh 223 's 22LR

Nuair a bha mi ceithir bliadhna deug a dh'aois, ghluais sinn a Chanada, a Quebec 's b'fheudar dhuinn na gunnaichean-làimhe againn fhàgail sna Stàitean Aonaichte, rud a bha na annas dhomh. Ach b'ann sa cheann a tuath Quebec a bha sinn a'fuireachd 's bha gunnaichean ceart cho nàdarrach dhaibhsan ann an sin sa bha iad air a bhith dhuinne ann an Arizona. Bha caraid dhomh leis a bha mi a'losgadh. Cuideachd bha e a'sealg le athair. B'aithne dhomh cuideachd daoine eile san sgaoil a bha a'sealg as dèidh na sgoile.

Tha cuimhn'am air partaidh shònraichte a rinn sinn san sgoil. Bha corra coinneanaich sa chlas againn 's chleachd sinn iad airson tourtière (nàdarr de phàidh thraidisanta Quebec). Ach chan e seo a-mhàin. Chaidh fear de na h-oileanach a-mach dhan a'choille 's fhuair e corra gheàrr dhuinn cuideachd. An tidsear? Uill, 's ise a thug dhuinn an leann!. Smaoinich! An tidsear ag òl deoch làidir linn 's sinn ag ithe biadh a bha sinn air mharbhadh le gunna! Cò mheud riaghailtean 's 'taboo's' a bhris sinn san lath ud! An rud as cuimhne mun an latha sin leam chun an latha an-diugh 's e saorsa.

Seo an cuimhne a th'agam ann an ceann tuath Quebec, La Baie James. Aig a'cheann thall, b'fheudar dhomh dhol gu deas gu Montreal airson leantainn orm le mo chuid fhoghlaim. Chaidh mi dhan cholaid Brébeuf. Cha robh na gunnaichean agam leam 's feumaidh mi aideachadh, cha robh gunnaichean cus air m'aire san linn sin. Bha mi bochd 's an rud a bu chudthromaich dhomh aig an àm sin 's e faighinn air adhart le mo chuid fhoghlam.

Ach an caraid a b'fheàrr leam san linn sin, bha dualchas sheilg aigesan gu mòr. 'S ann às na siorrachdan an ear a bha e (les Cantons de l'est). B'àbhaist dhasan 's d'athair ri sealg le athair. Agus dh'innse e sgeulachd dhomh a bha gu math èibhinn. B'àbhaist dha-san 's d'athair a bhith a'sealg faisg air na crìochan eadar Quebec 's na Stàitean Aonaichte. 'S san sgìre seo, b'e an crìoch sruth beag a bha seo. Agus an rud a dhèanadh mo charaid 's 's e gun ruitheadh e thar an t-sruth a-steach do na Stàitean Aonaichte le gunna aige na làmhan mar gu robh e a'deanamh 'invasion' 's an uairsin ruitheadh e air ais cho luath sa b'urrainn dha.

Ach ged nach do mhothaich mi cus air a sin an toiseach, bha Montreal gu math eadar-dhealaichte bho rud sam bith a b'aithne dhomh roimhe. 'S e baile mòr a bh'ann. 'S mean air mhean thàinig e a-steach orm gu robh na beachdan co-cheagnailte ri gunnaichean gu math eadar-dhealaichte bho na bha mi air fhaicinn gu ruige sin. 'S e glè bheag de dhaoine aig an robh gunnaichean. 'S bhiodh daoine eile caran amharasach mu do dheidhinn-sa nan robh fios aca gu robh gunnaichean acad. An treas bliadhna an oilthigh, fhuair mi leannan ùr 's bha ise gu tur an aghaidh gunnaichean. 'S ann à Èirinn a Tuath a bha a pàrantan 's nam beachd-san 's e rud co-ceangailte ri eucoraich a-mhàin a bha gunnaichean.

Mar a dhlùthaich mi gu deireadh na linne agam san oilthigh, dh'fhàs an cuspair ri thaobh gunnaichean na bu chonspaidiche eadar mi fhìn 's mo leannan. Bha ise ag iarraidh 's gum faigh mi cuideas iad mus phòsamaid. Ach o nach robh mi deònach sin a dhèanamh 's dhealaich sin o chèile. Cha b'ann airson sin a-mhàin, cha bha seo na phàirt dhe.

Aig a'cheann thall, ghluais mi air ais do na Stàitean Aonaichte 's bean agam. Ach chan do staite sam bith ach a dh'Alasga. Staite a tha cha so saor sa th'againn ri thaobh gunnaichean.