An Gaidheal Alascanach

Friday, October 26, 2012

Ceist mu ghunnaicheanCorra mìosan air ais, sgriobh mi mu mar cho furasta sa tha e a bhith siubhail air itealan le gunna. Chan eil mi a'ciallachadh le gunna nad làmhan ach le gunna nad cheasaichean gus am bith e agad an àite far a bheil thu a'dol. Sgrìobh dithis ceistean thugam mu dheidhinn sin beagan ùine as dèidh sin 's chan fhaca mi iad ach corra làithean air ais.


Seo na ceistean a sgrìobh iad:

"Chan eil mi buileach cinnteach gu bheil mi a' tuigsinn carson a bhiodh feum aig daoine air gunna gan dìon...Dè seòrsa cunnartan a bhiodh aig bannais? Gad dhìon bho dè sèorsa olc eile?...Nach biodh poileas sna Stàitean Aonaichte math gu leòr dhut-sa?"

agus:

"Tha an dearbh cheist agam. Carson a dh'fheumas tu gunna neo dion idir air a' phlean?"

Gun teagamh, tha iad caran mi-thuigseach carson ghiulainn-se neo duine sam bith eile gunna.

A'chiad rud a bu chòir dhomh ràdh 's e nach e seo rud neo-àbhaisteach idir a bhith toirt gunna ann an Alasca. Mar eiseimplir, corra seachdainnean air ais, as leth an obair agam mar innleadair, b'fheudar dhuinn beagan rannsachadh a dhèanamh taobh a-muigh timcheall air phuirt-adhar Yakutat airson pròiseact a th'agam thall an sin. Mus deach sinn ann, bha sinn a'bruidhinn ri fhear-stiùiridh a'phuirt-adhar agus sa chomhradh sin, mhol e dhuinn gunnaichean a thoirt leinn air sàilleamh mathain. Tha gunna oifis againn agus sin a thug sinn leinn. Ach nan robh cuideigin eile ga chleachdadh bhithinn air an gunna-làimhe agamsa a thoirt leam. Cha robh againn cead a dh'iarraidh bho dhuinn dubh neo geal airson a dheanamh. 'S e rud cho nàdarach sa ghabhas. Agus cuimhnich, bha sinn ag obair faisg air a'phort-adhar far an robh itealain a'falbh 's a'tighinn.

Rud eile a thachairt corra bliadhnaichean air ais. B'fheudar dhuinn cuideigin leigeil air falbh agus obh obh, abair duine feargach làn de rabhaidhean! As dèidh làimh, dh'fhaighnich mi dhan fhear-stiùiridh agam nan robh e dhen bheachd an gabhadh fòirneart a bhith an lùib a sin. 'S thuirt e gu robh. Dh'fhaighnich dha an uair sin nan cuireadh e dragh air nan toirinn gunna dhan oifis fad greis gus an socraicheadh cùisean. Agus thuirt e nach cuireadh dragh sam bith air. Mar sin, fad mu dhà sheachdainn as dèidh sin, bha gunna agam sa mhàilid agam gus an robh sinn an ìre mhath cinnteachd gu robh an duine sin air am baile fhàgail.

Chan eil mi airson chuir sìos air a'phoileas ach chan eil iad 'math gu leòr.' 'S e nàdar de faoin-sgeulachd do chloinn gu bheil na poileas ann airson do phears fhèin a dhìon. Tha am poileas ann gu h-àraidh airson smachd a chumail air cùisean san fharsaigneachd, gus an t-sìobhaltachd againn a chumail sìobhaltach mar gum bhiodh. An fhìrinn, dhaibh-san, chan eil annad ach àireamh-statisticach.  Mar as trice, an rud a nì am poileas 's e sgioblachadh nan corp 's rannsachadh na cùise 's 's dòcha gum faigh greim airsan as coireach.

Agus tha an adhbhar a thug mi gunna air an turas againn as t-earrach na dhearbhadh de sin.  'S ann an Kodiak a bha a'bhainnis 's mu dhà mhìos roimhe sin, chaidh dithis a mharbhadh ann an sin.  Chaidh iad an losgadh sìos 's chan eil for neo fios aig a'phoileas cò a rinn e neo carson.  Sgioblaich iad na chuirp 's rannsaich iad a'chùis 's chun an latha an-diugh tha am murtair fhathast ma-sgaoil!  Mar sin, bha e caran nàdarach gun toirinn leam gunna dhan àite sin.

Mun bhideo: 's e 45 acp 1911 a tha mi a'losgadh.  'S e deagh ghunna a th'ann. 'S ged a tha e caran aotrom an aghaidh mathain, 's e seo an gunna as àbhaist a bhith agam nuair bhios mi air falbh bhon rathad air na mondaidhean.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home