An Gaidheal Alascanach

Sunday, July 24, 2011

Beachd-Smuaintean mun t-Suidheachadh Àirdeachadh Ìre Fiachan

Carson gur ann le Obama seachd Taigh nan Riochdairean a bu chòir làmh an uachdar bhith ann an-dràsda. Shaoileadh tu gur e seo a'bhun-bharail a th'aig a'mhòr sna meadhanan. 'S esan a tha na Cheann-suidhe, faodaidh e mar a thogras e. Uill, chan eil Dictators againn ann an Ameiregaidh. 'S chan e cumhachd iomlan a th'aige fo bhun-reachd 's tha iomallan ann do a chuid chumhachd gu h-àraidh ri thaobh cùisean ionmhais, 'S ann leis a'Chongail a tha a'chumhachd seo.

'S mar sin, bha e gu tur neo-iomchaidh ordughan a thoirt do cheannardan a'Chongail gus nochd iad fhèin an Taigh Geall. 'S e roinn co-ionnan 's neo-eismieleach anns a'Chongail 's chan eil còir aige òrdughan a thoirt dhaibh san dòigh seo.

Tha e cur fearg orm gach uair a tha iad a-mach air default. Chan e default a th'ann idir. Tha airgead gu leòr aig an riaghaltas riadhan a phaigheadh. Tha na tighinn a-steach rudeigin mar deich uibhir nas motha na th'aca ri phàigheadh airson cosgais rèidh. Tha íre rèidh air fiachan Riaghaltais nan Stàitean Aonaichte fhathast íosal sna margaidhean, nas ísle na 3%! Nan robh teanns de default sam bith ann, bhiodh íre rèidh mar tha a'dol an àrd. Tha na deamocrataich a'feuchainn eagal chur daoine gus am faigh iad na tha iadsan ag iarraidh: císean air an cur an àrd. Agus tha a'leantainn air dhan ath phuing agam.

S e daonnan poileataigs a tha fa-near do na deamocrataich, poileataigs seach maith na dùthcha. Bha cothrom aig na deamocrataich íre fhiachan chur an àrd nuair bha iad fhathast ann an cumhachd ro thoicseach na bliadhna. Ach do rinn iad sinn. Bith cuimhne acaibh 's dòcha nach do rinn iad buidead na bu mhotha. Tha iad a'deanamh sin air sgàth gu bheil iad dòchasach gun toir iad do na Poblachdaich císean chur an àrd. Nan chuireadh na Poblachdaich an àrd císean, bhiodh sgairadh mòr ann nam measg 's bhiodh deagh theans ann gum buannaich na Deamocrataich san ath-thaghadh. Sin a thachair do Bush 41 ann an 1992.

Agus tha e nàdarach fhaighneach, carson nach bu chòir císean gan chur an àrd co-dhiù. Uill, 's e cus cosgaisean cnac na cùise 's chan e díth airgid. Tha cosgaisean an riaghaltais air èiridh suas gu cairteal den eacomaidh air fad. Leugh mi rudeigin inntinneach an-diugh. A-rèir sa leugh mi, tha íre císean air a bhith àrd 's tha e air a bhith íosal tro'n an fhicheadamh linn, ach cha do dh'èiridh na tighinn a-steach dhan riaghaltas riamh na b'àirde na 20% den eaconomaidh. S e seo nàdar de dh'iomall de a ghabhas dhèanamh.

Nuair a chuireas tu císean ro àrd, tachdaidh tu an eaconomaidh 's chan fhaigh thu an cuid airgead air an robh thu an dùil co-dhiù. Faighnich dhan na Greigich mur a bheil sin fíor. Tha na geniuses aig an IMF air toirt dhan Ghrèig uair 's uair císean chur an àrd 's geàrraidhean chur ann gníomh 's tha na tighinn a-steach dhan riaghaltas na Grèige daonnan a'tuiteam. Tha eaconomaidh na Grèige ann an death spirial a-nis.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home