An Gaidheal Alascanach

Thursday, July 16, 2009

Cuairt Canada - Tilleadh agus coinneachadh ri Gàidheal ann an Haines

'S e còir 's seachdainn on a thill sinn a dh'Iuneau ach tha rud neo dhà a bu mhath leam innse fhathast. Rinn an t-slighe eadar Jasper 's Haines, Alaska ann an ceithir làithean. Chaidh sinn a fearann uncle mo mhnà (neo mo bhean mas fheàrr leat), pìos beag gu tuas bho Edmonton. Tha crodh aige ann an sin. Uabhasach fhèin breagha. Tha deagh chuimhne agam air an nuair a rinn ar slighe a dh'Alasga o chionn fichead bliadhna. B'e math ar clann sin a dh'fhaicinn. Bha e uabhasach fhèin tiorm ann an sin. Tha uisge air a bhith gu math gann. Tha tobair-èiridh ann nach do thiormaich riamh roimhe a thiormaich lath mus do ràinig sinn ann. Bith iad a'togail cruithneachd sa sgìre cuideachd agus mar as àbhaist, bith iad a'buan dà thuras, an toiseachd an iuchair 's san t-Sultain. Ach bha an cruithneachd na bu choltaiche ri feusag dheugaire air sàilleamh dìth uisge.

Co-dhiù, lean sinn oirnn a dh' ionnsaigh far a gheibheadh sin aiseag air ais a dh'Iuneau. Rudeigin mar 1300 mìle ann an trì latha 's bha sinn seachd sgìth de bhith dràibheadh aig an deireadh. Ach bha cothrom agam an dealbh seo a thogail. Tha e a'cur am follais farsaigneachd 's mar cho bàn sa na sgìrean seo Canada.
An t-slighe a-steach a Haines, chunnaic sinn seallaidhean dhen garbhlaich chun an iar. Gu iar Haines, tha e uabhasach fhèin garbh. Suas ri 6,000 meatairean tha na beanntain ag èiridh 's seo dealbh dhen chuid dheth.O chionn bliadhna gu leth, sheinn òran Gàidhlig aig suipear Burns. Mar a bha mi a' fàgail an àite sin, thàinig duine am ionnsaigh. 'S ann à Haines a bh' ann 's bha Gàidhlig aige. Thòisich e ionnsachadh na Gàidhlig o chionn deich bliadhna. Chleachd e gu mòr, dìreach mar a rinn mise, litir do luchd-ionnsachaidh, tha a' leughadh Bìoball Gàidhlig seachd Bìoball Beurla an eaglais 's bha àm ann nuair a bhruidhinn e Gàidhlig ri tè dhe a chloinn. Co-dhiù, choinnich mi ris nuair a bha sinn an Haines. An toiseach, bha an comhradh caran cugalach leis nach aithne duinn chèile gu mòr ach mean air mhean bhruidhin air gràdh ar cànainn. 'S e bard a th'ann 's aithris e pios de bhàrdachd (ann am Beurla) mu Alasga a chòrd rium gu mòr. Bha pìosan de bhàrdachd Gàidhlig air an ipod agam 's dh'èist e riutha.

Chòrd e rium gu mòr coinneachadh ris. Gach fhoghar, 's àbhaist dha tighinn a dh'Iuneau 's tha sinn an dòchas chèilidh Gàidhlig chur air dòigh leis an fheadhainn aig a bheil h-uibhir de Ghàidhlig 's leis ar bràthrean Eireannach a th'againn sa sgìre seo cuideachd. Seo dealbh dheth a leanas:

Friday, July 10, 2009

Fèille Canada ann an Jasper

Air ar treas latha an Jasper, dh'èirich sinn, mise 's mo bhràthair-chèile co-dhiù, ro èiridh na grèine feuch am faigh sinn deagh dhealbhan dhe na chiad ghathan na grèine air na beanntain chun àrd an iar. Gu mi-fhortanach, bha i sgothach 's cha d'fhuair sinn seallaidhean buileach mar a bha sinn an dùil, breagha ceart gu leòr ach as aonais na gathan grèine air an robh sinn an dùil. Ach fhuair sinn tlachd às a'mhadainn co-dhiù, gu h-àraidh air ar slighe air ais.

Bha sinn air cnoc lom le seallaidhean matha sìos air an t-abhainn Athasbasca agus air rathad beag a bha seo a tha a' dol tarsainn oirre. Agus dè a chunnaic sinn, shìos air an rathad ach buidhinn de bheathaichean a'dol air ais 's air adhart thairis air an rathaid. Cha robh sinn buileach sinnteach de seòrsa de bheathaichean a bh'annta air sàilleamh an astair: fèidh 's dòcha? Bha teagamh agam bhon dòigh a bh' aca ri ruith. Bith na fèidh a' leum fhad sa ruitheas iad. An uairsin, thòisich iad a' cluich ri chèile mar a chìthear coin. Coyotes a bh' annta. Chaidh sìos, feuch am faigh sinn seallach na b'fheàrr dhiubh.

Agus air ar slighe sìos, chunnaic sinn damh mòr ag ionaltradh gu sìtheil aig bruach na h-aibhne. Seallaibh air a' chiad dealbh feuch am faigh sibh a lorg ann, chaidh e a thogail nuair a bha sinn fhathast fad air falbh bhuithe. Fhuair sinn na b'fhaisge, fada na b'fhaisge agus fhuair mi an darna dealbh. Fhuair sinn sealladh eile dhe na coyotes ach cha b' ann an dealbh ach air bhideo, rud nach eile deiseil an dràsda.

Uill, 's e fèille Canada a bh' anns an latha sinn, 's chaidh sin do na tacharstan, a'gabhail a-steach caismeachd. Bha dualschas Albanach gu mòr am fianais, le còmhla pìob ann.

Saturday, July 04, 2009

Darna Latha an Jasper


Bha mi airson aithris a dheanamh beagan na bu thràithe na seo, ach 's iongntach mar a bha ceangal dhan eadar-lìonn air a bhith caran gann sna làithean-sa. An darna dealbh a tha seo, 's ann a chaidh e a thogail aig mullach gondola faisg air Jasper. Bha cianal fhèin fuar 's gaothach 's bha frasan sneachda ann cuideachd. Ach, bha na seallaidhean brèagha, choisich sinn air taobh na beinne far nach robh na gaothan cho làidir.

A'chiad dealbh, 's ann a chaidh a thogail corra dhiog bhon bhothain far an robh sinn a' fuireach. Gu h-iongntach, cha robh e cho cosgail, gu h-àraid nuair a smaoineachas tu gur ann air a roinn eadar sianar a bha na cosgais. Bha seithrichean ann, glè bheag de mheana-chuileag. Chòrd e rium gu mòr meòrachadh air na seallaidhean.

Rud eile, ged nach robh ùine gu leòr againn sin ri dheanamh, tha mòran slighean rothaireachd ann, mìltean mòra a ghabhas triall air bhaighsagail. Sin a bu math leam dheanamh latha dhe na làithean.

Tha sinn uile duilich nach eil tuilleadh ùine againn fuireach ann seo.

Friday, July 03, 2009

Cuairt Canada - Cuairt a Phàirc Nàiseanta Jasper


As deidh dhuinn corra làithean a chur seachad ann an Calgary, chaidh sinn chun an àrd an iar gu Pàircean Nàiseanta Bannf agus Jasper. Uabhasach fhèin brèagha, tha rathad a ruitheas suas ri ceud gu leth mìle am measg nam beann. Bha na beanntain cho àlainn, bu ghann a b' urrainn mo lèirsinn a chreidsinn. Bha air a chluinntinn mar cho àlainn sa tha na beanntain sin, ach cha robh na chuala mi letheach slighe mar a chunnaic mi iad.

Duine sam bith aig a bheil cothrom dràibheadh nam measg, mholainn-sa gu cinnteach dhaol ann. Tha amharasach agam gu bheil fhios aig cuid air a sin mar tha, oir chuala mi tòrr mòr cànain na Roinn Eòrpa fhad sa bha sinn ann, agus à Aisia cuideachd.

Co-dhiù, 's ann a dhràibh sinn a Jasper agus 's ann an sin a dh'fhuirich sin corra làithean.

Bheir mi aithris air an sgìre mu thimcheall Jasper ma tha cothrom dhomh.