An Gaidheal Alascanach

Monday, March 19, 2007

300

Chunnaic mi am fiolm "300" an deireadh sheachdain sa chaidh. Theab mi gun a dhol ann. Bha mi airson a dhol ann le caraidh ach chuala mi gu robh e làn fòirneart 's gun mòran fheum. Mu dheireadh chaidh mi ann co-dhiugh 's abair fiolm inntinneach. Bha mòram fòirneart ann gun teagamh ach bha mòran rudan a thug m'aire.

Sa chiad a dol-a-mach, bha a-riamh ùidh agam san sgeulachd bho m'òige. Sgeul mar a dhìon buidhinn bheag de shaighdearan an aghaidh feachd a bha fada nas motha. Leugh mi a sgrìobh Herototus nuair a bha mi ag ionnsachadh Seann Greugais 's leugh mi cuideachd an leubh Gates of Fire (chan àithne dhomh ainm an ùghdair). Bha mi a-riamh dhen bheachd gur e deagh sgeul airson fiolm (mar a tha mòran sgeulachdan bho eachdraidh nan Seann Greugach).

Tha am fiolm 300 fhèin a'ruith mar leabhar-dealbh. A-reir na chuala mi, tha am fiolm stèidhte air leabhar-dealbh. Ann an iomadach dòigh bha a h-uile càil air a chuir na mheud. Tha cuirp làidir gu coileanach aig na saighdearan Spartach. Saoilidh mi nach bhiodh droch bheachd aig cuid mhòr de na daoine air an cuirp aca fhèin nuair a thig às an taigh-dealbh an taca ri 's na chunnaic iad san fhiolm. Bha an rìgh Persia uabhasach fhèin mòr. Ach 's dòcha nach eil adhbhar aig daoine ann an dhà a bhith gan cuir sìos fhèin. Chan eil na h-actairean a'coimhead cho fearail nas motha ann an dhà-riribh. Chaidh na stamagan 's na gairdeanan 's na casan aca a chruachadh gu dideatach! 'S sin rud eile mun fhiolm a tha inntinneach. Chaidh a h-uile càil a fhiomadh taobh a-staidh ro 'blue screen.' Na frasan fala a chì thu, na gairdeanan geàrrte 's msaa, cha b'e iad sin ach cleasan dideatach.

Bha na boireanaich Spartach inntinneach cuideachd. Ann an dòigh, bha iad nan dreach boirinn de na fir Spartach: làidir, seasmhach nach geill ro dhuine sam bith.

Rud eile: Cha cluinn thu guth air ceartas poiliteagach san fhiolm seo.

Chan e 'chick flic' a th'ann idir ach bha e inntinneach dhomh co-dhiugh.

Sunday, March 18, 2007

Seallaidhean gheamhraidh ann an JuneauUill, stadh i chuir sneachd an-dè. Chan eil mi cinnteach, ach a-reir a'chuid sneachda bha dhìth oirnn a fhuair sinn, tha mi an ìre mhath cinnteach gu bheil geamhradh 2006-07 a-nis na gheamhradh as sneachdaiche a chunnais duine geall a-riamh. Seo eiseimplir de na seallaidhean a chì an siud 's an seo timcheall a'bhaile.

Rud a tha gu math inntinneach: dè am buaidh a th'aig a leithid de gheamhradh air na h-eighr-shruthan? Tha an eighr-shruth air a bhith a'leaghadh air ais còrr is dhà cheud gu leth bliadhna. An e seo an seòrsa de gheamhradh a dh'adhbhraich na h-eighr-shruthan a dh'fhàs cho mòr, neo e an sreath de gheamhraidhean mar seo, sreath a mhàireadh na ceudan bliadhna a bhiodh dhìth?

Co-dhiugh, bha mi aig an taigh-dealbh an-dè 's dh'fhaighnich caraid dhìom: A bheil thu searbh den a'gheamhradh a tha seo? Dh'fhàs a shùilean mòr nuair a fhreagair mi gur e seo an geamhradh as fheàrr a chunnaic mi riamh. Mhìnich mi dha gu bheil e a'còrdadh rium gu mòr a bhith a'dol air cuairt sgithidh tri neo ceithir tursan gach seachdan. Bhiodh mi toilichte nan robh a gach uile geamhradh mar seo.

Chuck

Wednesday, March 14, 2007

Geamhradh 2006-07 ann an Juneau

Uill, tha geamhradh 2006-07 a-nis na treas àite mar gheamhradh as sneachdaiche a chunnaic duine geal a-riamh ann an Juneau. Tha 179.7 oirlich air tuiteam gu ruige seo. Thuit 183.6 ann an 1975-76. Cha creid mi nach bris sinn an t-aireamh-sa a-màireach. Agus thuit 194.3 ann an 1964-65. Ged a tha a'mhòr chuid an-seo searbh dhen t-sneachd, tha cuid mhòr cuideachd ag iarradh an aireamh as motha a bhriseadh. Mar a chanas mise, mur a bris, feumaidh sinn a h-uile càil a dheanamh a-rithist an ath-bhliadhna.

Cha mhòr nach eil i a'cuir sneachd a h-uile latha bho chan eil fhios cuin. Aig amannan oirlich neo dhà, aig amannan eile ceithir neo sia. Tha iad ag ro-innse stoirm eile dhuinn airson dihaoine 's disatharne. Cha chreid mi nach bris sinn an t-aireamh as motha leis a'stoirm seo. Chì sinn.

An deireadh sheachdain sa tighinn, tha dùil agam beagan dealbhan a thogail dhen chnapan dhen t-sneachd a th'air feadh an àite 's an cuir an seo.

Chuck

Sunday, March 11, 2007

'S thill am madadh-allaidh

'S e latha sneachdach stoirmeil a bh'ann an-diugh 's as deidh dhomh tighinn air ais bhon eaglais chuir mi fòn gu caraid dhomh 's co-dhunaidh sinn dhol air cuairt sgith-bhlàir air an loch Mendenhall. Leann sinn bruach an locha air an deigh. Aig amannan cha robh am faire ach 200 neo 300 slat air sgàth an t-sneachda. 'S ann an uair sin a nochd e mar thaibhs às an stoirm, aig oir na coille. Choimhead e oirnn. Chum sinn air ar slighe 's leann e sinn an-dràsda 100 slat bhuainn air ar taobh dheas 's a-rithist 25 slat as ar deidh. Air ar beulaibh, bha triùir ann 's trì coin còmhla riutha. Bha sùilean a'mhadadh-allaidh orra 's e a'caoineadh mar a dheanadh cuilean maoth 's ionndrainn na ghuth. Am measg nan cù, bha seorsa de rotweiller 's gun mòran toinisg aige. Nochd e dha rudeigin gaisgeil bragail 's ruith e seachad orm a dh'ionnsaidh a'mhadadh-allaidh 's bhùir e air 's dh'fheuch e sabaid dha. Ach cha tug am madadh-allaidh for dha. 'S cha deach e aon cheum far a shlighe dha. Chum e air 's phut e seachad air an rotweiller mar nach b'fhiach e an t-saothair. Thionndaidh an rotweiller air a shàilean 's ruith e gu dian a chun a mhaighstir 's iomagain air aodann 's earball eadar a chasan dheireanach.

An rud a chuir iognadh orm 's mar cho mòr sa bha an rotweiller 's an coimeas ris a' mhadadh-allaidh. An taca ris a'mhadadh-allaidh, cha robh e a'coimhead mòr idir, an leth chuid dhen mhadadh-allaidh 's dòcha. Ach nuair a sheas an rotweiller ri thaobh a mhaighstir, chanainn gu robh e suas gu 70 puinnd. Tha sin a'ciallachadh gu bheil am madadh-allaidh suas gu 140 puinnd.

Co-dhiugh, dh'fheuch am maighstir ruaig a chuir air a'mhadadh-allaidh. Sgith e thuige a'bualach a bhoisean ri cheile 's ag eigheachd. Chan urrainn dhomh a ràdh gu do chuir e mòran ruaig air. Thug e corra ceum air ais ach dh'fhuirich e faisg oirnn. Chum e air ar leanntainn airson kilomeatair neo dhà a bharrachd. Nam bheachd-sa, cha robh am maighstir cho glic. Cha robh ròpa aige airson a chù a chumail dlùth. 'S nam b'e miann sam bith aig a'mhadadh-allaidh bhiodh an rotweilleir air a reubadh o cheile ann am priobadh na sùla. Ach b'e am maighstir a bu choireach leis nach robh smachd aige air a chù mar bu chòir. 'S nan robh cron sam bith air thachair dhan rotweiller, 's urrainn dhuibh a bhith cinnteach bhiodh a h-uile mac mathar ag eigheach airson cinn a'mhadadh-allaidh.

Mar a thuirt mi, dh'innseadh dhomh gun do dh'fheuch iad ruaig a chuir air a'mhadadh-allaidh le bith a'tilgeil peilearan neo-marbhtach air. Ach a-reir coltach cha do mhàir sin fada. Feumaidh mi ràdh gun do chòrd sin rium gu mòr a fhaicinn. Gu mi-fhòrtanach cha robh camara agam an-diugh.

Thursday, March 08, 2007

Criomagan

Uill, chuala mi beagan fiosrachadh cruaidh air a'gheamhradh a th'air a bhith againn. 'S e seo an còigeamh geamhradh as shneachdaiche a chunnaic Juneau riamh 's chan eil e deiseil fhathast. Gu ruige an siathamh latha a'mhàirt, thuit 165 oirlich sneachd. Ann an 1963-64 thuit 194. Ma thuiteas 30 oirlich a bharrachd, bith seo an geamhradh as shneachdaiche a chunnaic duine riamh (duine geal co-dhiùgh). Agus gabhaidhh sin a dheanamh gun teagamh. Thar 4 lathaitean an t-seachdain-sa, thuit 29 oirlich sneachd.

Romeo. Tha e gu bhith 3 seachdainean bho thuras mu dheireadh a chunnaic mi Romeo, am madadh-allaidh a tha a'fuireach faisg air loch Mendenhall. Cha chuala mi e nas motha. Uill, an t-seachdain-sa, bhruidhinn mi ri bhoireannaich a tha ag obair airson roinn nan coilltean 's thuirt i gun do losg iad peilearan neo-mharbhtach air gus ruaig a chuir air 's theich e air falbh. Tha mi duilich sin a chluinntinn. An turas mu dheireadh a chunnaic mi e, dh'fheuch mi a bhurrailich a chlàradh. Chlàr mi rudiegin ach cha robh e cho math 's bha mi airson feuchainn a-rithist airson clàradh nas fheàrr fhaighinn.

Tha ceist car ghòrach air làrach-linn phrògraim Choinnich an t-seachdainn-sa. An e Iran neo na Stàitean Aonaichte an dùthaich as chunnartaiche? Tha a'cheist seo ag innse dhomh nach eil toinnisg sam bith againn. Cò as buailtiche an cleachdadh? Ma gheibh i iad, cleachdaich i iad. Sin e. Tha am fìor-chunnart a'maoidheadh oirnn 's tha sinn a'deasbad leinn fhìn mar nach robh ann ach cuspair inntinneach ri dheasbad. An rud a tha dhìth oirnn 's e duine a leithid Churchill. Bhot mi ann 's a-reir bhotaichean a fhuair iad gu ruige seo, tha 70% dhen bheachd gur iad na Stàitean Aonaichte as chunnartaiche. Tha eagal orm gu bheil sinn air an aon shlighe sa choisich sinn ro an darna chogadh. Dhiùlt Rùis, Breatainn 's an Fhraing am fìor chunnart a bh'ann an Hitler a dh'fhaicinn nuair a bha e fhathast lag 's mu dheireadh b'fheudar dhaibh call uabhasadh a fhulang airson stad a chuir air. Tha eagal orm gum feumaidh sinn sprèidh niùicleasach neo dhà a dh'fhaicinn mus thig e a-steach oirnn an seorsa de chunnart a th'ann an armachd niùicleasach ann an làmhan Irain.

Monday, March 05, 2007

Latha Sneachd ann an Juneaupowered by ODEO
Tha latha dheth agam an-diugh. Bhuail stoirm oirnn tron oidhche 's chaidh mi dhan oifis mar as àbhaist seach gun do thug mi an car againn. Cha robh duine sam bith san oifis 's ràinig duine eile 's thuirt e gun do thug ceann-suidhe na stàite latha dheth dhuinn air sgàth an t-sneachda. Chaidh mi air ais dhachaidh ach air an t-slighe, stad mi aig bùth 's cheannaich mi seòrsa de spàid-slaod gus an sneachd sgioblachadh. Bha stoirm eile againn an t-seachdain-sa chaidh 's bha mo dhruim cho goirt ri goirt. Air gach taobh na raoin-pàirce bha balla sneachda a bha gu math àrd 's bha e gu math doirbh dhomh an sneachd tilgeil àrd gu leòr 's faighinn cuideas e.

Ach le spàid-slaod, tha e fada nas fhasa. An àite togail na t-sneachd le spàid le spàirn mhòr do mo dhruim, chan eil agam ach ri putadh air an spaid-slaod. Obair mhath gun cus sgrios do mo dhruim. Uill, seo eiseimpleir dhen spàid-slaod an gnìomh. B'fheudar dhomh aom sneachd thogail mar a dheanadh na Romanaich timcheall bàiltean daingnichte san t-seann aimsir. Smaoinich air Masada!

Rud a bharrachd: chuala mi an-diugh gur e seo an geamhradh le cuid sneachd as motha bho 1971.

Saturday, March 03, 2007

Sealladh inntinneach dhen eighr-shruth Mendenhall


An t-seachdain-sa chaidh, chaidh mi fhìn 's dhà charaid dhomh air cuairt-sgithidh faisg air na h-eighr-shruth. 'S e latha grianach fuar a bh'ann 's ach dh'fhairich sinn blaths na greine co-dhiugh. Chaidh sinn thar an loch bhon taigh agam a dh'ionnsaidh na h-eighr-shruth. Nar seasamh air a beulaibh, mhol mo charaid dhol a'faicainn na b'fhaisge air an làimh dheis. An fhìrinn, cha robh an toabh seo a'coimhead cho inntinneach. Cha robh ann, a-reir coltas, ach deigh an aghaidh balla na beinne. Ach mar a dhlùthaich sinn oirre, chunnaic sinn gu robh seorsa de chaolas eadar an deigh 's a'bheinn. Chaidh sinn troimhe s' dh'fhosgail romhainn seorsa de bhàgh far an robh sinn air ar cuartachadh leis an deigh 's leis a'bheinn agus air ar beulaibh, chunnaic sinn balla àrd de dheigh. Chuir e iongnadh mòr orm mar cho àrd sa bha an deigh. Nuair dhlùthaich mi chairdean air a'bhalla deigh, rud a bha gu math cunnartach nam bheachd-sa, bha iad a'coimhead cho beag ri cuieag an taca ris a'bhalla dheigh. Coimhead air an dealbh gu faiceallach 's chì thu mo dhà chairdean. Cuiridh mi geall gu robh an deigh seo tòrr 's ceud troigh os an cionn.