An Gaidheal Alascanach

Saturday, March 20, 2010

Madaidhean-Allaidh

Tòrr naidheachdan ri thaobh madaidhean-allaidh ann an seo. An t-seachdain-sa chaidh, chaidh teidsear a bha seo a mharbhadh le buidhean de mhadaidhean-allaidh ann an Chignik Lake, tachartas a tha mu math ainneamh. Chaidh sgioba à Roinn Èisg 's Beathaichean air an tòir 's mharbh iad dà mhadadh-allaidh. Rinn iad toimheas dhen na fiaclan aca airson dearbhadh feuch an iad an dearbh madaidhean-allaidh a mharbh am boireannach bochd a bha seo.

Rud eile. Thachair mi ri fear a bha seo an latha eile nuair a bha mi a-mach air cuairt leis a'chù agam. 'S e an duine ris an can mi: Wolf Whisperer, duine a b'àbhaist a bhith tadhal air a'mhadadh-allaidh Romeo cha mhòr a h-uile latha. Bha esan dhen làn bheachd gun do mharbh cuideigin Romeo 's gu robh e an impidh dearbhadh cò a bh'ann. 'S inntinneach, oir bha mo nighean air peirceall beathaich neo chorreigin lorg:Cha robh mi cinnteach an e peirceall madadh-allaidh neo beathaich eile a bh'ann. Co-dhiù, dh'innse mi sin dha 's ghlac seo aire gu mòr. Saoil an e peireall Romeo a bh'ann? Thàinig e gu taigh agam 's ghabh e iasaid dhen pheirceall airson toimheas a dheanamh dheth. Aig a'cheann thall, chan e peirceall mhadadh-allaidh a bh'ann ach mathain. Co-dhiù, tha peirceall mhathain math co-dhiù ach feumaidh mi aideachadh gur e briseadh dùil a bh'ann dhomh.

Agus rud eile. Madainn-dihaoine, bha mi a-mach air cuairt a-rithist leis a'chù agam 's dè a lorg mi air an talmhamh ach dùn de chac neo-àbhaisteach: caran glas 's e làn gaosaid: cac mhadaidh-allaidh shaoil mi. Dh'innse mi sin dhan bhean agam nuair a thill dhan taigh 's gu dearbh thug i dom m'aire aithris o phàipear ionadal againn mu mhadadh-allaidh ùr glas a chunnaic cuideigin faisg air an taigh againn.

Tha fhios gu robh Romeo a-riamh deidheil air coin oir cha d'ith e ach dhà neo trì aig car a bu mhotha. Chan urrainn dhuinn a bhith cho cinnteach leis an fhear ùr a tha seo.

Friday, March 05, 2010

Briseadh dùil: Cha tig an cuairt-seilg air Bison gu buil

Rinn mi no dhìcheall, rinn mi mar a b'fheàrr a b'urrainn, ach ge b'e gach oidhreap a rinn mi, cha tig an cuairt-seilg agam gu buil 's 's e briseadh-dùil a th'ann gu dearbh.

Feumaidh mi ràdh sa chiad dhol a-mach, chan e miann as motha a th'ann dhomh a bhith marbhadh Bison. 'S toil leam sealg ceart gu leòr, ach 's e corra bliadhnaichean on a rinn mi sealg ceart. Saoilidh mi, 's ann o nach eil cus aig mo nighean as sìne a tha dhen aois dhol air cuairtean-seilg. Fad na bliadhnaichean mu dheireadh, nan rachainn air cuairt-seilg, rachainn gun chuideachd bho'm theaghlach fhìn.

Ach 's e sgeul eile leis an nighean as òige agam. Tha ùidh mhòr aice anns a'chaile co-ceangailte ris an nàdar, ris an taobh a-muigh. Tha i dhen aois dhol air cuairt a mhaireas latha neo dhà. Nan robh corra bliadhnaichean na bu shìne, rachadh i cuide rium gun teagamh. Ach the i ro òg an-dràsda airson cuairt mhòir air a'mhonadh.

Co-dhiù, cho-dhùin m'athair gum biodh an sealg seo cus dha. Chan e rud suarach a bhith làimhseachadh beathach aig a bheil suas ri sia ceud kilo de chuideam 's a cuid feòla a'giulainn air ais dhan campa agad. Cuideachd, faodaidh e a bhith fuar gu leòr fhathast sa mhàirt air a' mhonaidh ann an Alasga. Bha dùil agam deileachadh ri 20C fo ìre reothaidh co-dhiù. Ach cha bhiodh na annas nan tuideadh e sìos gu 30 neo a bharrachd fo ìre reothaidh, 's tusa a'feuchainn do chumail blath ann an teanta neo le teine fad seachdainn mar sin. Ged a bha mi fhìn deònach dhol an sàs ann, cha do coimhead m'athair air a sin mar rudeigin tlachdmhor.

Dh'iarr mi air seann charaid dhomh ann an Kodiak cuideachd. Tha ùidh mhòr ann 'adventurean mòra' ma dh'fhaodas mi sin a ràdh. Agus gu dearbh, bha ùidh mhòr aige, ach bha a chuid ionmhais ro theann airson dhol ann.

Mar sin, as aonais cuideachd, b'fheudar am pròiseachd seo leigeil seachad. A uell, feumaidh mi chumail nam chuimhne nach b'e seo am miann as motha a th'agam.