An Gaidheal Alascanach

Saturday, March 20, 2010

Madaidhean-Allaidh

Tòrr naidheachdan ri thaobh madaidhean-allaidh ann an seo. An t-seachdain-sa chaidh, chaidh teidsear a bha seo a mharbhadh le buidhean de mhadaidhean-allaidh ann an Chignik Lake, tachartas a tha mu math ainneamh. Chaidh sgioba à Roinn Èisg 's Beathaichean air an tòir 's mharbh iad dà mhadadh-allaidh. Rinn iad toimheas dhen na fiaclan aca airson dearbhadh feuch an iad an dearbh madaidhean-allaidh a mharbh am boireannach bochd a bha seo.

Rud eile. Thachair mi ri fear a bha seo an latha eile nuair a bha mi a-mach air cuairt leis a'chù agam. 'S e an duine ris an can mi: Wolf Whisperer, duine a b'àbhaist a bhith tadhal air a'mhadadh-allaidh Romeo cha mhòr a h-uile latha. Bha esan dhen làn bheachd gun do mharbh cuideigin Romeo 's gu robh e an impidh dearbhadh cò a bh'ann. 'S inntinneach, oir bha mo nighean air peirceall beathaich neo chorreigin lorg:Cha robh mi cinnteach an e peirceall madadh-allaidh neo beathaich eile a bh'ann. Co-dhiù, dh'innse mi sin dha 's ghlac seo aire gu mòr. Saoil an e peireall Romeo a bh'ann? Thàinig e gu taigh agam 's ghabh e iasaid dhen pheirceall airson toimheas a dheanamh dheth. Aig a'cheann thall, chan e peirceall mhadadh-allaidh a bh'ann ach mathain. Co-dhiù, tha peirceall mhathain math co-dhiù ach feumaidh mi aideachadh gur e briseadh dùil a bh'ann dhomh.

Agus rud eile. Madainn-dihaoine, bha mi a-mach air cuairt a-rithist leis a'chù agam 's dè a lorg mi air an talmhamh ach dùn de chac neo-àbhaisteach: caran glas 's e làn gaosaid: cac mhadaidh-allaidh shaoil mi. Dh'innse mi sin dhan bhean agam nuair a thill dhan taigh 's gu dearbh thug i dom m'aire aithris o phàipear ionadal againn mu mhadadh-allaidh ùr glas a chunnaic cuideigin faisg air an taigh againn.

Tha fhios gu robh Romeo a-riamh deidheil air coin oir cha d'ith e ach dhà neo trì aig car a bu mhotha. Chan urrainn dhuinn a bhith cho cinnteach leis an fhear ùr a tha seo.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home