An Gaidheal Alascanach

Thursday, November 12, 2009

Cat Ùr Againn - agus obair dhoirbh

Uill, ghabh iad rinn 's fhuair sin cat fhuair. Rinn iad an rannsachadh mu ar deidhinn 's rinn sinn an gnothach. Chuir caraid fòn dhomh. Bha mi air ainm a thoirt dhan bhuidhinn aig an robh an cat. Chuir iad fòn thuige 's as deidh dha deagh bheachd a thoirt dhaibh mu mo dheidhinn, chuir e fòn thugam-sa. Dhomh-sa bha seo cho èibhinn. Thuirt mo charaid, nan robh iad a'deanamh a'cheart uibhir de rannsachadh air maidsearan san arm sa tha iad a'deanamh air an fhaidhean a tha ag iarraidh cat, bhiodh an saoghal againn nas sàbhailte. Shaoilinn gur e an fhìrinn a bh'aige.

Co-dhiù, 's e fìor dheagh chat a th'ann agus tha e gu math deidheil air mo nighean nas òige.

Gu mi-fhortanach bha obair eile agam ri dheanamh. 'S e latha saor a bh'agam diciadain 's bh'agam ris an obair seo crìochnachadh ro dheireadh an latha.

Bhàsaich an cat eile againn san òg-mhìos. Sgeulachd fhada a bh'ann ach sin a thachair 's feumaidh mi ràdh gu robh e gu math duilich dhuinn, dhomh fhìn nam measg. Cha robh i leinn ach trì bliadhna 's bha seo ro ghoirid agus 's e fìor deagh chat a bh'innte. Bha sinn cuide rithe, sinn uile, nuair a bhàsaich i. Dh'fhalbh sinn dhan chàr, dhachaidh gun an còir a ràdh.

Uill, mìos air ais, fhuair sinn fòn bhon dotair-anmhaidh. Bha iad ag iarraidh faighinn a-mach bhuainn air gu dè a dheanadh sinn le chorp a'chait againn. Bha e fhathast aca san reothadair aca. Uill, chaidh mo bhean 's mi fhìn ann 's thug iad a-mach corp ar cait marbh. Thill sinn air ais dhan taigh 's chuir mi seann reothadair air dòigh 's chuir sinn corp a'chait innte 's sròn a'choin againn steigte rithe 's earball a crathadh.

Bh'agam ri a chur fon ùir air cùl an taighe mus reòthadh an talamh. Uill, an-dè bha latha saor agam 's bha an talamh gus reòthadh 's bha mi a'cluich air an coimpiùtair gu dòigheil nuair a chuimhnich mi air na bh'agam ri dheanamh. Chaidh air cùl an taighe 's sgap mi cnap de dh'fhiodh 's chlach mi toll. Bha tòrr freumhan 's clachan ann ach mu dheireadh rinn mi a'chùis.

Bha cus ùidh aig an cù againn sna bha mi a'deanamh. Thug mi corp a'chait againn a-mach 's chuir san toll e. Bha i ann am baga plastaig 's cha do dh'fhosgail mi e. Rinn mi dùn mòr de dh'fhiodh air gus nach tèid an cù a-steach ann.

Dh'fhaighnich mo bhean air mar a bha an cat coltach. Fhreagair mi nach robh fios agam.

Run neònach. 'S ann an-dè a bha seo. Thàinig stoirm oirnn tron oidhche. Bhual uisge 's gaoth oirnn tron oidhche. Dh'èirich mi an-diugh aig còig uairean gu leth mar as àbhaist 's bha an t-uisge fhathast a'seideadh air doras cùil an taighe. Airson adhbhar neo correigin, bha an cat marbh fhathast air comhair m'inntinn 's thug mi sùil air an uinneag feuch nan robh i ag iarraidh tighinn a-steach. Ach cha robh i ann.

'S ann a bha seo air m'inntinn fad an latha. Carson a thug mi sùil air an uinneag.

Nuair a thill mi dhachaidh an-diugh, bha sneachd air an talamh.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home