An Gaidheal Alascanach

Monday, November 09, 2009

Rannsachadh ar beatha - Airson Cat fhaighinn

Bhàsaich an cat againn as t-samhradh. B'e seo gu math duilich feumaidh mi ràdh. Dh'fheuch mi uair aithris a dheanamh mu dheidhinn ach cha b'urrainn dhomh. Bha tinneas-àirne oirre. Mhionaich mi ri mo nighean mar a bha cùisean 's bha i deònach an cat uisgeachadh. Bha mi gu math pròiseil mu deidhinn. Rinn i an rud a bha doirbh 's lean i oirre co-dhiù. Dh'uisgich sinn e fad, chan eil fhios, dà mhìos neo trì 's dòcha. Ach dh'fhàilnich àirnean a'chait co-dhiù 's bhàsaich e san òg-mhìos.

Uill, tha sinn deiseil cat eile fhaighinn. Chaidh sinn a faicinn piseagan an t-seachdainn sa chaidh, ach cha robh iad ceart. Tha cù againn, German Shepherd 's feumaidh an cat aig a'cheart àm a bhi deisil seasamh na aghaidh agus gabhail suidhe air ar glùinean. Bha na piseagan làn spionaidh, a'ruith 's leum 's sabaid air ar gliùinean, air ar cùlaibh, mu ar timcheall, cha robh e gu cus diofar dhaibhsan.

An t-seachdainn-sa, chunnaic sinn trì piseagan eile air an làrach eadar-lìonn 's chaidh sinn ann. Bha iad dubh 's cuideachd làn spionaidh, mar spring, leumadh iad far do ghliùineadh cha luatha sa leigeadh tu asta. Dh'iarr sinn orra cat eile a thoirt a-steach oirnn.

Thug iad thugainn cat eile a bha làn bian 's thoisich i sa bhad ar pògadh 's deanamh crònadh thugainn 's ga dheanamh comhairteil leinn. Uill, abair cat tarraigneach. Fhad'sa chuir mi fòn gu mo bhean, bha an cat gam shìor-imleachadh. Bha sinn deonadh an cat a thoirt leinn. Ach, b'fheudar dhuinn pàipearan lìonadh 's references fhàgail. Nì iad rannsachadh mu ar deidhinn, mar gur e gunna a bha sinn a cheanach. Tha sinn an dòchas nach diùlt iad sinn, oir 's e fìor deagh chat a th'ann.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home