An Gaidheal Alascanach

Saturday, November 14, 2009

Cuairt Lagha Khalid Sheik Mohammed

An t-seachdainn-sa, chuala sinn gun tèid Khalid Sheik Mohammed cuide ri ceithrear eile thoirt gu cuirt shìobhalta ann an New York airson na h-ionnsaigh a thachair ann an New York ann an 2001. Dhomh-sa, chan e rud ro ghlic a th'ann idir. Tha fhios gu bheil cuid air a bhith gearan mun a bhith gan cumail ann an Guantanamo, ach cha do chreid mi gu ruige seo gun dheanadh iad rudeigin cho gòrach. Am mearachd a tha iad a'deanamh 's e gu bheil iad a'coimhead orra mar eucoraich àbhaisteach.

'S ann as coltaiche ri prìosonnaich cogaidh a th'annta. Smaoinich air dè bh'air tachairt nan rachadh prìosonnaich gearmailteach thoirt gu cuirt mar eucoraich sa chogadh mhòr? Na ceudan de mhìltean de prìosonnaich ghearmailteach 's aig gach fear aca a latha sa chuairt. Cò mheud saighdearan Amaireacanach a dh'fheumadh tilleadh air ais bhon chogadh san Roinn Eòrpa, nan robh iad fhathast beò, airson fianais a dheanamh sa chuirt. 'S dòcha nach biodh cuimhne ro mhath aig cuid dhen luchd-fhianais an e am prìosonnach neo am prìosonnach eile air losg air, air neo a shad boma-làimhe air. Dh'fheumadh obrachadh a-mach cò a losg air cò 's mura obraich, rachadh cuid lorg neo-ciontach. Agus cuimhnich, bhiod cuid de na prìosannaich Ghearmailteach ann nach robh air losgadh air na h-Ameireaganaich idir, ged a bha iad san arm. An d'fhuaireadh iadsan ciontach?

Tha sin uile ri ràdh mar a leanas:

- Cha eil adhbhar sam bith an toirt gu cuairt leis gur e prìosannaich cogaidh a th'annta.
- Tha e gu math buailteach gun d'fhuaireadh iad neo-chiontach. Seadh. Ge b'e cho cionta sa tha iad ann an da-riribh gabhaidh sin a dheanamh gu furasta. Tha còir aig eucoraich àbhaisteach an tosd a chumail. KSM, chaidh esan a cheisneachadh gu cruaidh agus saoilidh nach bi còir aig chuid mhòr dhe na thuirt e nochdadh sa chuairt. Bho thoiseach, chan ann mar chùis sìobhalta a chaidh i a làimhseachadh idir, idir.

Thuirt mi gur ann nas coltaiche ri prìosannaich cogaidh tha iad. Smaoinich air dè bh'air tachairt nan mhaireadh an cogadh mòr can leth cheud bliadhna. Dè bh'air tachairt leis na prìosonaich a bha fo ghreim gach taobh. Uill, as aonais aonta eadar gach taobh a'chogaidh, bhàsaicheadh iad air sàilleamh seann aois. Agus carson a bu chòir dhuinn KSM leigeil mas sgaoil 's Al Qaeida fhathast ag eigheachd bàs do Ameireaga?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home