An Gaidheal Alascanach

Saturday, December 12, 2009

A bheil Romeo fhathast Beò?Tha ceist ann nar measg-ne a bhios a'fuireachd an oir a'bhaile far am faicear am madadh-allaidh air a bheil Romeo: a bheil e fhathast beò? O chionn mhìos 's dòcha bha mi a'bruidhinn ri nàbaidh 's rinn sinn cunntas cò mheud bliadhna a tha muinntir an àite seo air a bhith faicinn Romeo. Chan e rudeigin ùr a bh'ann nuair a ràinig mise am baile seo an toiseach 2006. Chunnaic mi e a'chiad latha a chuir mo chas ann an Juneau. Dh'obraich sinn a-mach gu robh Romeo a' sreap suas ri naoi bliadhna a dh'aois, aois caran sean, gu h-àraidh nuair a smaoinicheas tu nach eil dotair ann airson cùram a thoirt dhà ma dh'fhàsas e tinn.

Chuala mi cuideachd, agus b'ann an toieach na Sàmhna a bha seo, nach robh Romeo air fhaicinn bho chionn sia seachdainnean le duine air a chanas mise the Wolf-whisperer, duine a th'air nochdadh sna duighleagan seo uair neo dà. B'àbhaist dhàsan coinneachadh ris a'mhadadh-allaidh cha mhòr a h-uile latha. Agus feumaidh mise aideachadh nach eile mi air fhaicin bho mheadhan an t-samhraidh.

Ach tha fianais neo dhà eile agam nach Romeo ann tuilleadh. Bhruidhinn mi ri boireannach a bha seo, agus dh'innse ise dhomh gun tug Romeo dh'ionnsaidh air a'chù aicese as t-samhradh. An rud a bha neo-àbhaisteach mu dheidhinn sin, oir cha b'e an aon uair a thug Romeau dh'ionnsaigh air cù, 's e mar cho mòr sa bha an cù agus mar nochd Romeo gu grad as a'choille. Am barail a th'agam-sa 's e 's dòcha gu robh Romeo a'fàs acrach 's nach robh e comasach sealg tuileadh mar as àbhaist.

Agus thachair rudeigin eile, cha tug mi mòran ciall dha aig an àm, ach smaoinich mi air corra seachdainnean air ais, nuair shad cuideigin greallach fèidh ri taobh an rathaid aig ceann an rathaid. Chuir sin dragh orm o a bha ùidh mhòr aig an cù agam fhaighinn gu mòr an sàs ann 's b'fheudar a cumail air falbh. Uill, thàinig e a-steach orm dìreach o chionn corra làithean: cha mhaireadh an greallach a bha seo fiù aon latha slàn nan robh Romeo fhathast ann.

'S e rud sònraichte a bh'ann gun teagamh a'fuireach cho faisg air mhic an duine 's chuireadh iongnadh orm am faic mi a leithid gu bràth tuilleadh.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home