An Gaidheal Alascanach

Thursday, June 24, 2010

Tadhail air Fête St Jean Batist neo Fête Nationale du QuébecBha iad cho tiugh na gràisgean mhòra, an cuid a bu mhotha diugh nan deugaran neo nam ficheadan ach daoine na bu shìne ‘s teaghlaichean. Thàinig iad o gach ceàrn Quebec ‘s cuid aca o fada na b’fhaide na sin, suas 200,000 dhiubh ‘s brataichean gorma am Fleur de Lys nan làmhan agus fraingis air bilean cha mhòr a h-uile mac mathar aca, thàinig iad ri cruinneachadh air na Plaines d’Abraham far an do thachair ‘la conquête. ‘S e àite cha mhòr naomh do na Québecois sa tha na Plaines d’Abraham. Oir b’e seo an t-àite, taobh a-staigh a’bhaile daingichte Québec, far do chàill an Fhraing an t-ìomparachd aca, an Fhraing Nuadh, do na Breatannaich . Bho sin a-mach, bhiodh na fraingichh, ann an Quebec gu h-àraidh ach ann am mòran àiteachan eile ann an Ameireagaidh a Tuath, gun taic ann an ceàrn èiginneach dhen t-saoghal.

Nuair a chanas mi èiginneach, cha e àite làn cogaighean a tha mi a’ciallachadh. ‘S e a tha na Fraingich ann an Ameireagaidh a Tuath, bho riamh, air a bhith ann an èiginn gun tèid iad an sluigeadh suas leis a’chultar nas mothas a tha mun cuairt. ‘S iomadh turas a chuala mi gur e mearachd mhòr nach tug na Breatannaich orra Beurla ionnsachadh bho thoiseach. Agus aig amannan, b’e seo am poileasaigh oifigeil neo ‘quasi’ oifeigeil aig an fheadhainn aig an robh smachd air Quebec.
Ach tha na Fraingich ann an Canada agus ann an Quebec air a bhith seasmach gu ìre iontach. Thòisich iad le rudeigin mar 90,000 neach aig àm ‘de la conquête.’ Tha suas ri 6 million diubh ann an Quebec an-nis.

Agus chan e cànan nam bodach ‘s nan cailleach a th’ann am Fraingis ann an Québec, idir idir. Tha na h-òigrich air leth pròiseil mu deidhinn.

Ach canaidh cuid gur e fèll leann a th'ann agus bha tòrr leann ann cuideachc.

Tuesday, June 22, 2010

Turas aux Cantons de l'estAn latha an-diugh, gabhaidh an t-astar a tha seo a dheanamh, chan eil fhios, taobh a-staigh uair gu leth, bhon àite far a bhuineas ceann a deas na drochaid Champlain aig bruach deas na h-aibhne (mu coinneamh Montreal), a’leanntain sreath de rathaidean mòra dùbailte, an 10 agus an 30 airson astaran giorraid ‘s an uairsin an 20, an Trans-Canada airson astar nas fhaide gu ruige Drummondville. An uairsin 20 km gu deas air rathad dùbailte eile, gu ruige baile beag air a bheil Melbourne mar ainm. Nuair a bha mi a’fuireachd ann an Quebec, gu ruige deireadh nan 80’dan, dh’fhaodadh tu an t-astar a seo a cho-lìonadh gun a’dol nas shlaodaiche na 130 km/h. Tha an trafaic nas shocraiche a-nis, cha tèid thu nas shlaodaiche na 100 km/h agus bith thu ann taobh a-staigh uair gu leth.

Ach nuair a chaidh mathair mo bhean a togail ann o chionn trì fichead neo trì fichead sa deich bliadhna, ‘s e astar mòr a bh’ann thar rathaidean singailte de dhuslach. An fhìrinn, ghabhadh iad an trèana bho Richmond a tha dìreach air taobh thall na h-aibhne bho Melbourne airson a dhol a Mhontreal. Ach mar bu thrice, nan robh iad airson dhol dhan bhaile mhòr, b’ann a Sherbrooke a bha iad na bu bhuailtiche dhol ann, neo gu tuath a Dhrummondville. B’iad seo na bailtean mòra dhaibh aig an àm.

Tha munntir mathar mo bhean a’buntainn dhan sgìre seo. Thàinig a muinntir ann sna dhà fhicheadan an naoidheamh lìnn deug à sgìre York ann an Sasainn. Thàinig mòran à Alba cuideachd. Gu dearbh, ‘s e Kirkdale a theirte ris an eaglais sa robh a’dol. Thadhail sinn dhan eaglais seo ‘s anns a’ chladh a tha ra taobh, chaidh tòrr gìnealaichean an tiolachadh thar na bliadhnaichean.

An rud a tha inntinneach dhomh, ‘s e gu bheil measgachadh de mhion-choimhearsnachdan chànain anns an sgìre seo. Melbourne, far an d’fhuair mathair mo bhean a h-àrach, ‘s e coimhearsnachd Beurla a bh’ann. Mu 10 km gu tuath, tha baile eile ann, L’Avenire, ‘s e baile fraingeach a th’ann. Bha fiù ‘s baile Gàidhlig neo dhà annn aig an àm. Gu dearbh, ‘s e Gàidhlig a bh’aig sine-phàrantan bana-charaid dhomh ‘s b’ann à baile Gaidhealach sna Canton de l’est a bha iad.

Ach an latha an-diugh, tha na mion-choimhearsnachdan cànain a’dol à bith. Fhad sa bha sinn aig tuathanas mathar mo bhean, bhruidhinn ri dithis aig an gnìomhas ris agus ‘s e fraingis a bh’aca. Gu dearbh, chan eil Beurla idir cho làidir air feadh na Cantons de l’est sa bha i uaireigin. ‘S e Fraingis a th’aig a’mhòr chuid a-nis seach Beurla.

Ciamar a thàinig gu bith, ann an Ameireagaidh a tuath, ‘s dòcha 100 km bho chrìoch leis na Stàitean Aonaichte gu bheil cànan seach Beurla a’cur às dhan Bheurla? Ciamar a tha sin a’tachairt far nach ach 6 million luchd-labhairt na Fraingis a’fuireachd air an cuairteachadh le 300 million luchd-labhairt na Beurla?
Uill, chan aithne dhomh an sgeulachd gu lèir, ach ‘s aithne dhomh cuid dheth. Agus tha mi an dòchas cuid innse sna làithean a leanas.

Saturday, June 19, 2010

Chiad Latha dhen Turas againn ann an Quebec


Tha sinn ann an Quebec a-nis, dùthaich shuidhichte taobh a-staigh rìoghachd eile a-reir beachd nan Quebecois fhèin. Dh’fhurich mi fhìn innte mòran bliadhnaichean m’òige, thachair mi ri mo bhean an seo agus gu dearbh ‘s ann air a pàrantan a tha sinn a’tadhail. Sgeith sinn dhan phort-adhart ann am Boston, fhuair sinn carabad air mall ‘s dhràibh sinn na trì cheud mìle gu Montrèal an-dè. Cha robh e cho cosgail mar sin.

‘S e fraingis a th’aig a’mhòr chuid ann an Quebec, rud a tha gu math iongantach nuair a smaoineachas tu mar cho làidir sa tha a’Bheurla ann an Ameirgeidh a Tuath. Bha mi nam dheugaire nuair a ràinig mi Quebec. Rinn mi na dà bhliadhna mu dheireadh àrd-sgoile san sgoil fhraingeach far a b’fheudar dhomh an cànan ionnsachadh agus far an d’fhuair mi sealladh mhion-shluaigh air an t-saoghal. Agus chunnaic mi cuideachd carson a tha sluagh a tha cho beag fhathast na shluagh fa leth ann an ceàrn dhen t-saoghal far cultur eile cho làidir. Saoilidh mi gu bheil mòran a thachair ann an Quebec na shamhla do na Gaidheil. Thar na làithean a leanas, tha mi airson aithris bho àm gu àm mun t-suidheachadh ann an Quebec agus rudan co-ceangailte ris.

An diugh chaidh sinn gu margaidh fhosgailte far an robh tòrr measan ‘s rudan dhen t-seòrsa ri cheannach. ‘S e àite gu tur fraingeach a bh’ann. ‘S e fraingis a bh’air na bilean a h-uile mac mhathar aca a’gabhail a-steach na cloinne bhige. Oir bha buidhinn dhiubh a’coiseachd troimhe ‘s bha iad ag èigheachd ‘s a’sgreuchail air a h-uile càil ann am fraingis.

Mo nighean as sìne, tha i air a bhith gabhail cursa de fhraingis fad trì bliadhna a-nis ‘s feumaidh mi aideachadh nach do rinn i mòran adhartas gu ruige seo. Bho àm gu àm, dh’fheuchainn beagan fraingis leatha ‘s mar bu thrice, b’e duighleadas mhòr dhi na h-abairtean a bu shìmplidhe a thuigsinn. Sa chursa aicese, ‘s e trì bliadhna mus bhiodh fiosrachadh gu leòr agad airson “il faut que tu sois prêt an cing minutes” a thuigsinn, rud a thuigeadh pàiste sam bith de dhà bliadhna dh’aois.

Co-dhiù, bha sinn air ar cuairteachadh le fraingis ‘s thòisich mi bruidhinn riths san fhraingis a-rithist agus an-diugh bha i gam thuigsinn ann an dòigh nach do thuig i gu ruige seo. Chòisich sinn suas ‘s sìos a’mhargaidh ‘s mise a’mìneachadh dhi dè a bh’anns a h-uile càil san fhraingis. Domh-sa, tha e fada nas fhasa fraingis theagaisg do chuideigin nuair thu air do chuairteachadh leatha. Cha leig thu leas Beurla chur an sàs idir idir. Co-dhiù, bha seo na annas do mo nighean mar a thòisich e a h-uile càil a thuigsinn ‘s tha i gu math toilichte leatha fhèin.