An Gaidheal Alascanach

Wednesday, February 23, 2005

Sgeul a chluinnich mi

Tha tòrr stuth agam ri sgrìobhadh. Bu mhath leam a bharrachd a sgrìobhadh mu Eilbheis 's rudan mar sin. Ach chluinnich mi beagan sgeulachdan a chòrd rium gu mòr. Aig an ofis far a bheil mi ag obair, cheannaich sinn lethbhreacadair mòr ur airson leathbhreadan dealbhan innleadaireach. Tha duine ann a tha a'cuir an t-siostaim ri chèile a tha gu math inntinneach. Tha e na shàr-cloinne a'dheicheid tri-fhichead gu h-àraidh ann a dhòighean labhairt. Tha tòrr sgeulachdan inntinneach aige agus dh'innis e fheadhainn aca dhomh. Tha Rick air mar ainm.

Seo an a'chiad fhear. Mar a thuirt mi roimhe, an latha an-diugh tha mòran sgeulachdan ann a tha as a'chogadh Iraq agus seo eisimpleir dheth.

Tha mac air Rick a tha anns an arm agus tha e ann an Iraq.

Oidhche a bha seo, mìos neo dha air ais, bha an Rick na chadal. Sheirm am fòn. Cò a bh'ann ach a mhac. 'Dè tha dol' dh'fhaighnich Rick dheth. 'Uill,' ars a mhic, 'tha sinn a'sabaid tron na bailtean beaga gu deas Bhagdad.' Bha sin as deidh a'bhlàir ann an Faluja nuair a chaidh cuid de na reubalaich gu deas Bhagdad 's chuir iad caisg air siubhal eadar Bagdad 's an ceann a deas na dùthcha. Bha a'fheachd ameireaganch a'feuchainn an cuir às. Bha cothrom aige beagan fois a ghabhail agus leig oifigear neo coreigin e fòn-shaideil a chleachdadh agus mar sin bha cothrom aige fònadh dhachaidh.

Bha a'mhac a'mionachadh an suidheachadh nuair gu h-oban chluinnich an t-athair "Oh shit" 's am fòn a'tuiteam air an làr, 's an uairsin na ping ping ping nam peilearan a'bualadh an làir. 'S an uairsin tosd.

Beagan uairean as deidh sin, dh'fhòn a mhac a-rithist. 'Dè thachairt,' dh'fhaighnich an t-athair. 'Uill,' ars a mhac, 'bha sinn aig crois rathaid a'gabhail fois as deidh baile beag a choileanadh agus gu h-oban bha mi air mo chuartachadh le bualaidh peilearan. Thilg mi mi-fhìn gu làr agus chaidh fo HMV a bha faisg air laimh. Air rèir coltas, bha neach-gunna ann nach do lorg sinn. Sgrios na tancaichean an toglach o an robh na peilearan a'tighinn. '

Bha an sgeul eagalach gu leor, ach dh'innis Rich dhomh e mar a bha rud a bhios a'tachairt a h-uile latha.

'S dòcha tha seo freagarrach: ma 's breug bhuam e, 's breug thugam e!

Chuck

Tuesday, February 22, 2005

Impireachd Ameireaganach? (3)

'S e ùine nach do sgrìobh mi an seo. Bha mi air a bhith rudeigin trang, gu h-araidh aig an ofis far a bheil mi ag obair.

Cha do choileanaidh mi an smuain a th'agam. Seo a'phuing. Tha mi gu math deidheal air eachdraidh. Uaireigin saoilidh mi ciamar a bhoidh a'chùis an latha an-diugh eadar-dhealaichte nan robh rudeign neo correigin eadar-dhealaichte.

Aig toiseach na S.A. anns an ochdamh linn deug, bha na athraichean-stèidheachaidh (founding fathers) an aghaidh arm stèidhte. B'fheàrr leotha milisidh. Bha iad an aghaidh arm stèidhte air sgàth 's gu robh eadal orra gum bhiodh an arm air a cleachdadh airson smachd a cumail air am muinntir.

Beagan bliadhnaichean air-ais, leugh mi dà leabhar mu Eilbhis aig àm dara chogaidh agus an siostam milisidh a th'aca an latha an-diugh. Dhomh-sa tha an siostam a th'aca car coltas ris an t-siostam a bh'anns an inntinn nan aithraichean stèidhte. Tha an siostam aca math ri dìon, chan e cho math airson ionnsaichean air dùthchanan èile. Ach s'urrainn a bhith ionnsaichean ann, ach feumaidh a bhith ùine gu leòr ann airson na pròiseict a chuir ri cheile. 'S e an siostam a bh'air na S.A. tro chuid mhòr den eachdraidh againne. Mar eisimplir, aig toiseach a'chogaidh catharra, cha robh ach còig miltean deug saighdearan anns an t-arm na S.A, agus sin a bhiodh air a roinn eadar ceann a tuath 's ceann a deas. Chan eil fhios agam cò mheud a bha shabaid anns a'chogadh, ach d'fhuair sia ceud miltean dhiubh bàs.

Agus s'ann leis an t-siostam mar sin a chaidh na S.A. gu coghaidh an aghaidh Spainne ann an 1898. Bha arm beag ann, ach bha daoine mar Teddy Roosevelt a bha na Shecretary of the Navy. Ma 's math mo chuimhne dh'fhag e an riaghaltas agus chuir e rèisimeid ri chèile agus shabaid e ann an Cuba. Rinn sinnsear agam an aon rud aig àm chogaidh catharra.

Uaireigin, saoilidh mi ciamar a bhiodh an eachdraidh an latha an-diugh eadar-dhealaichte nan robh siostam mar sin fhathast ann na S.A. Dh'fheumadh iad oidhirp na bu mhotha airson a dhol gu Iraq.

Bha (agus tha) mi airson a'chogaidh ann an Iraq. Ach chan eil sin adhbhar airson a dhol gu cogadh.

Ach uaireigin, saoilidh feumaidh sinn smaoineachadh gu faiceallach. Ma tha siostam arm stèidhte air milisidh, dh'fheumadh a bhith cuid dhaoine ann, deiseil 's deònach am beatha aca fàgail.

'S e àm leabaidh a th'ann agus 's dòcha smuain neo dha èile.

Chuck

Thursday, February 03, 2005

Mu dè thachart ann an 1991

Thuirt Graisg:

Bha deagh chothrom againn ann an 1991 airson a h-uile càil a chur air doigh san àite sin - rinn sinn mearachd ann an 1991 nuair a stad sinn aig na criochan le Q8 's an turas seo rinn sinn bùrach. Chan eil mi faicinn dè tha ceàrr 's dè tha ceart a-nis Chuc a charaid :-(

Tha sin ceart gu leòr saoilidh mi ach feumaidh aideachadh gu robh mi uabhasach fhèin toilichte nuair a stad gu tràth an cogadh. Bha mo bhràthair ann an sin agus bha dùil acasan gun chailleadh iad an darna cuid dhiubh. Tha e furasta dhiochuimhneachadh an latha an-diugh ach tha cuimhne 'am fhathast air a sin.

Tha fèineil, tha fhios.

Chuck