An Gaidheal Alascanach

Saturday, April 30, 2005


Deuchainn eile a rinn mi. Sreath dealbhan o mhullach na beinne far an robh sinn an-diugh. Posted by Hello


Seo mi fhìn air cuairt Posted by Hello


'S e rud beag deuchainn a tha sinn. Chaidh mi fhìn agus feadhainn eile air cuairt.  Posted by Hello

Thursday, April 28, 2005

Between the Alps and a Hard Place le Angello Codevilla (4)

Seo rud inntinneach mu na cuisean eaconamaiceach eadar Eilbheis, Gearmailt agus na co-chòmhragaiche.

As deidh a bhuanaich Gearmailt an Fhraing, bha Eilbheis air a cuairteachadh leis na feachdan Gearmailteach. Bha a'Ghearmailt air a cuairteachadh mar an ceudna leis na feachdan nan co-chòmhragaiche. Ro thòiseach a'chogaidh, bha fichead as a'cheud den chuid oidhirp eaconamaiceach Eilbheis a'dol null thairis. Bha Eilbheis comasach rudan cudthromach do na duthchanan cogach a dheanamh. Rudan mar innealan airson factaraidhean agus armachd.

As deidh a thuit an Fhraing, mura robh cead ann on Ghearmailt, cha b'urrainn do Eilbheis càil a rèic. Bha a'Ghearmailt airson nach rèiceadh Eilbheis ach don Ghearmailt a-mhàin. Ach cha robh na cùisean cho simplidh. Cho robh Eilbheis neo-eismealach na cuid bidhe. Cha robh a'Ghearmailt airson a beathachadh. Mar sin, leig a'Ghearmailt Eilbheis stuth a rèic do na co-chòmhragaiche nan leigeadh iadsan biadh 's leithid a bhith air a chuir gu Eilbheis. Mar sin, gu neo-dhìreach, bha na Co-chòmhragaiche a rèic do Ghearmailt. Mar eisimpleir, a-reir an ùghdar, anns a'bhliadhna 1942, rèic Eilbheis 656 millian SF fiach stuth don Ghearmailt agus 310 millian SF do na co-chòmhragaiche.

Seo ach eisimpleir dheth. Tha an leabhar làn eisimpleirean mar sin.

Chuck

Wednesday, April 06, 2005

Between the Alps and a Hard Place le Angelo M. Codevilla (3)

Anns a'cheithream caibideil an leabhair a tha a-mach air an eaconomachd eadar Eilbheis agus Gearmailt, dh'innis an t-ughdar sgeulachd dhuinn o àm nan Ròmanach. Latha a bha seo, bha Ròimh air a chuairteachadh le luchd-borb a bh'air an stiùireadh le fear Brennus. Dh'aotaich na luchd-borb a dh'fgalbh bhon Ròimh nan bheireadh na Romanach sùim òir dhaibh.

Nuair a bha iad a'tomhas an òir, rinn na Romanach casaid nach robh an tomhas ceart. 'S ann an uairsin a thilg Brennus cleidheamh air an tomhas. Chan e an cuideam òir a bh'ann sàs a bha cuthdromach ach an cuideam iarainn. Le iarainn, bha iad a'ciallachadh cumhachd.

Tro darna chodadh, thug cuideam iarrain buaidh mhòr air co-cheangal eaconamach eadar Gearmailt agus Eilbheis. Aig toiseach a'chogaidh nuair a bha na feachdan na Gearmailt cumhachdach, bha na cùisean eacanomaich gu math creachail a Eilbheis. B'fheudar a Eilbheis stuth ri rèic do Ghearmailt airson prìsean ìosail, air creideas gun a bhith cinnteach nan gheibheadh an t-airgead a-riamh. Nuair a bha làmh an uachdar aig na co-chòmhragaiche, b'fheudar do Ghearmailt stuth ceannach airson prìsean àird, ann an òr.

Cumaidh mi leis a seo nuair a bhios ùine gu leòr agam. Tha an leabhair seo gu math inntinneach dhomh. Ma chì thu rud nach eil cho math leis mo chuid grammair, msdtl, innis e dhomh.

Chuck

Leabhar Between the Alps and a Hard Place, le Angelo Codevilla (2)

Sgrìobh mi rudeigin mu leabhar, Between the Alps and a Hard Place. Ach airson abhdhar neo correigin, chan eil e a'nochdachadh airson an latha an-diugh ach airson an latha a thòisich mi a sgrìobhadh. Seallaibh air treas lath fichead a'mhàirt.

Chuck

Leabhar Between the Alps and a Hard Place, le Angelo Codevilla

Bu mhath leam sgrìobhadh mu an leabhar seo a leugh mi beagan bliadhnacan air ais. Tha an leabhar seo co-ceangalte ris a bha mi a-mach air nuair a bha mi a'bruidhinn mu Impireachd Ameireaganach. Mar a thuirt mi, tha mi gu math dèidheil air an t-siostam mailisidh a th'aig na na Eilbheisich. Agus tha an leabhar seo a-mach air an t-strì na Eilbheisich aig àm darna chogaidh.

Tha an cuspair seo inntineach dhomh airson iomadach adhbhran. Bha mi ceasnachail, carson nach do thug a'Ghearmailt ionnsaidh air an Eilbheis aig àm darna chogaidh? An robh iad ro-thrang? An robh Eilbheis ro-chruaidh?

Tha an siostam mailisidh Eilbheisich car coltas ris an fhear bh'air na h-inntinnean na athraichean-steidheachaidh na S.A o chionn dà cheud bliadhnaichean. Bha iadsan dhen bheachd gum bhiodh arm stèidhte ro-mhaoidheil do shaorachd na muinntir. Gu practaigeach, tha an siostam seo an ìre mhath air a dhol à bith anns na S.A. Tha arm stèidhte cumhachdach ann ged a tha siostam Reserves agus National Guard ann fhathast a tha ag obair gu làidir ann an Iraq. 'S e seòrsa de shiostam mailisidh a th'ann fhathast. Chan eil a h-uile duine ann sàs mar th'ann an Eilbheis. Uaireigin, saoilidh mi, dè bhiodh an diofar anns an eachdraidh an fhicheadamh linn nan robh an siostam ann an sàs anns na S.A. mar a tha e anns an Eilbheis.

Tha adhbhar èile ann gu bheil an cuspair inntinneach dhomh. 'S e duthaich ceithir-cànanach. Agus tha tri dhiubh, Eatailtis, Frangis agus Gearmailtis a'buinneadh do dhuthchanan eile a tha nas motha na h-Eilbheis. Carson a tha Eilbheis ann idir? Carson nach eil am pàirt Gearmailteach leis a'Gearmailt, 's am fear Frangach leis a'Fhraing 's am fear Eatailteach leis an Eatailt? Bith a'chuid mhòr den Eilbheis a'bruidhinn Gearmailtis. Carson nach robh iadsan air an togail leis na tachairt ann an Gearmailt aig an àm ud?

Tha an leabhar seo inntinneach ann an dòigh èile. Tha e cuideachd a-mach air mar a bhios duthchannan beaga 's laga a'faighinn a adhart le duthchannan mòra, neartach. Agus tha an leabhar seo a'deanamh dìon an aghaidh na casaidean an aghaidh Eilbheis, casaidean a tha a'cumail a-mach gun do ghoid an Eilbheis an t-airgead o na luchd-fhulaing a bh'air mhuirt aig àm an dara chogaidh.

Chuck