An Gaidheal Alascanach

Monday, July 11, 2005


An seo, 's urrainn dhuinn choimhead a-mach o thaobh a-steach. Abair am balla peante agus an taobh a-muigh. Tha an doras air a deanamh leis na manaichean fhèin.

Bha toglaichean èile ann agus àiteachan taobh a-muigh airson ùrnaigh. Chan fhaca sinn duine sam bith ged a fianais gu leòr dhiubh ann. Ach bha a h-uile càil fosgailte. Choisich sinn tron a h-uile càil. Thuirt ar cairdeanan gu robh sinn fàilte gu teagamh ach gu robh iad air falbh airson greis. Posted by Picasa


Seall taobh a-staigh a'chaibeil. Nach eil sin breagha! Posted by Picasa


An seo tha sinn a'coimhead tron dorais. Nas fhaisge, on taobh a-muigh, 's urrainn dhuinn fianais an taobh a-staigh àraidh. Posted by Picasa


Tha e a'coimhead car coltach ri taigh beag anns a'coille le crann-ceusaidh air.  Posted by Picasa


An seo tha sinn nas fhaisde gu chaibeal. Posted by Picasa


An seo, tha sinn a'dlùthachadh gu caibeal eile. Chan eil sin an caibeal fh�in ach se�rsa gheata le mullach àraidh air. Posted by Picasa


Seo taobh a-steach. Mar a tha sibh a'faicinn tha e gu match simplidh.  Posted by Picasa


Seo an taobh a-staidh a'chaibeil. Abair mullach àraidh a'chaibeil. Posted by Picasa


Seo tè de na caibealan on mhuir. Posted by Picasa

Cuairt air Icon Bay, Spruce Island

Fhuair sinn cothrom dhol a-mach air am bàta càirdeanan againne. Bha an aimsir cho grianach agus am muir ciùin.

Thèid sinn gu àite gu math sònraichte a tha 'Icon Bay' a th'air mar ainm. 'S e àite gu math cudtromach airson na h-eaglaise Cheart-chreidmheaich Ruiseanaich. 'S e àite far a bheil Naomh Herman air a thiodhlacadh.

'S e àite gu math iomlach, air a chuairteachadh le coille. Chan eil ann ach baile beag aig a'cheann thall an eilein.

Wednesday, July 06, 2005


Bha mi air cuairt o chionn greis agus chunnaic mi soidhne ?raidh air an rathad. Ma choimheads tu air gu faiceallach, ch?thear gu bheil e air a losgadh troimhe le peilearan. Chan eil fhios 'am buileach carson, ach smaoineach mi air conspaid soidhnichean rathaid ann an Alba.
 Posted by Picasa