An Gaidheal Alascanach

Wednesday, July 06, 2005


Bha mi air cuairt o chionn greis agus chunnaic mi soidhne ?raidh air an rathad. Ma choimheads tu air gu faiceallach, ch?thear gu bheil e air a losgadh troimhe le peilearan. Chan eil fhios 'am buileach carson, ach smaoineach mi air conspaid soidhnichean rathaid ann an Alba.
 Posted by Picasa

1 Comments:

Blogger mona said...

beachd inntinneach, gu dearbh :) beagan mi-mhodhail, hmm? ;)
mona

1:57 PM  

Post a Comment

<< Home