An Gaidheal Alascanach

Friday, November 26, 2004

An Oidhche mus do Sheòl Sinn le Aonghais Padraig Caimbeul

Tha mi an leughadh an leabhar seo. S dòcha tha mi air a leughadh gu duilleag 60. Tha e inntineach. Tha an sgeul mu dheidhinn teaghlach à Uibhist a Deas agus thòisich e nuair a bha an cogadh mòr a'tòiseachadh. Anns an t-àite far an bheil mi an-dràsda, tha an cogadh mòr air a crìochadh, fhuair dà brathran bàs anns a'chogadh, chaidh gille eile dhen theaghlach gu sgoil shònraichte airson a bhith na shagart anns an eaglais cheatlaicheadh, agus tha an nigheann aig traigh a'bruidhinn còmhla ri gille a tha airson dhol gu Ameireaga.

Tha mòran fhaclan nach eil mi aithne 's nach lorgar fiu's anns a'fhaclair Dwelly. Ach chan eil sin a'cuir cus dragh orm. Tha mi a'smaoineachadh gur e feàrr leughadh airson greis, s dòcha airson caibaiteal, gun sguir airson faclan a rannsachadh. Mar sin, bith mi a'fairchdainn ciamar a tha an sgeul a'dol. Bith mi a'leughadh le guth àrd cuideachd. S e nas ciallaiche dhomh a th'ann mar sin.

Agus tha mi ag ionnsachadh nì gu leòr mu a'chànan.

Chuck

Tuesday, November 23, 2004

Tha mi air ais

Bha sinn air falbh airson greis agus bha mi tinn an t-seachdainn-sa chaidh.

Chunnaic mi leabhar nuair a bha sinn air falbh mu bhàs na cultairean cealteach, gu h-àraidh na cànanan cealteach. Chan eil e làn dùil idir gum bhiodh na cànanan cealteach a'cùmail beò.

Iraq

Chàil sinn mòran saighdearan ann an Falluja. Rudeigin mar leth ceud marbh agus ceithir ceud leònte. An turas sin, tha ar feachdan a'tòir na nàidhdean seach gan leigeil fàs làidir mar a rinn iad ann an Falluja. Tha soirbheas ann ri lorg air an rathad sin.

Wednesday, November 10, 2004

Cothrom air leith agus Suidheachadh ann an Falluja

An latha èile, rinn mi comhradh le fìor Gaidheal ann an Gàidhlig airson a chiad turas. Bha sin a' còrdadh rium gu mòr. Cha robh e cho doirbh sa bha mi an dòchas. Tha dùil agam gu bhios mi a dhèanamh a-rithist.

Falluja

Tha sinn air ais ann an Falluja a-rithist. As t-earrach bha againn greim a'bhàis air ar nàimhdean, ach leig sinn iad air falbh fhathast beò. S e aon mearachd mhòr a rinn Bush ach cha do thuirt Kerry càil mu dheidhinn. Bha Kerry eadar a'chuid a bha airson sìthe 's a'chuid a bha airson an cogadh a strì gu dòigh nas làidire.

An-diugh, lorg iad na àiteachan far a bha iad a'cuir nam priosanach gu bàs. Tha e follaiseach gur e fìor strì a'bhàis a th'ann. Ma bhiodh cothrom aca, chuireach iad sinn uile gu bàs. S e air sgàth sin gu h-àraidh gur e cudthromach a bhuanachadh Bush os cionn Kerry. Chan e Kerry duine freagarrach air a'chùis, an strì an-aghaidh a'cheannarcaich.

Chuck

Tuesday, November 09, 2004

Chiad teachdaireachd gu Blog

Tha mi gu math deidheil mu dheidhinn na Gàidhlig. Dhomh-sa bh chòir a bhith blog ann an Gàidhlig ann.

Eadar-theanachadh gu Beurla? Dhomhsa, tha gu leòr de blog Beurla ann. Bu mhath leam beachdachadh mu dhiofaran cuspairean ann an Gàidhlig. Feumaidh ràdh gu bheil ag ionnsachadh na Gàidhlig. Bith mi a'dèanamh mearachdan ann an Gàidhlig. Chan eil sinn adhbhar nach dhèanamh blog ann an Gàidhlig.

Tha diofaran cuspairean a tha ag innseadh dhomh bheachdachadh. S toil leam a h-uile nì gaidhealach, bàrdachd, seanfhaclan, suidheachadh a'chànain 's mar sin a adhart.

A bharrachd air a sin, bu toil leam bheachdachadh mu poileataics ameirearganach, a'chogadh an-aghaidh ceannarcaich.

Chuck