An Gaidheal Alascanach

Wednesday, May 30, 2007

Cuairt gu campaTheid mo nighean as sìne dhan champa chrìostach san Ogmhios 's diluain sa chaidh chuir sinn roimhinn dhol ann. Tha an campa suidhichte ri thaobh na mara tòrr 's dhà mhìle gu leth bhon cheann rathaid. B'fheudar sinn coiseachd ann. Cha robh an t-sìde cho dona, ach bha uisge ann bho àm gu àm.

Rud a chuir iongadh orm 's e gun do thachair sinn ri sneachd air an t-slighe. Aig ammanan bha e aig ìre làn-mara. Rud eile a chuir iongadh orm 's e mar cho math sa chòisich mo nighean as òige. Thug sinn leinn pram 's dùil againn gum b'fheudar dhuinn a cuir ann ach dhiùlt i dhol ann muigh neo mach. Ged a bha i rudeigin slaodach, rinn i cha mhòr an t-astar gu lèir, còig mìle.

Dhuinne, mhàir an slighe rudeigin fada. Cha robh sinn ro chinnteach nan robh sinn air an t-slighe ceart 's bha an sàl a'lìonadh agus airson greis bha eagal oirnn gun ghlacadh làn-na-mara sinn an aghaidh nan creagan. Ach ghreasich sinn ar ceum 's mu dheireadh ràinig sinn am campa.

'S abair campa breagha. Tha mòran stuth do chlann ri dheanamh 's tha beathaichean ann, nam measg eich. Bith spòrs aig mo nighean nuair a thèid i ann tha mi cinnteach.

Gabh sinn ar fois 's dh'ith sinn ar biadh 's thill sinn.

Chuck

Friday, May 25, 2007

Dean cinnteach gu Leugh thu an sanas aig an Oilthigh

Feumaidh tu a bhith faiceallach a bhith a'leughadh nan sanasan aig an Oilthigh Alàsga ann an Anchorage. Bha mi aig co-làbhairt na FAA a ghabh àite aig an Oilthigh. Bha mi fhìn 's dithis eile a'gabhail fois taobh a-muigh an toglaich nuair a mhothaich sinn sanas a bha seo le seo sgrìobhte air: NO WEAPONS ALLOWED (Armachd neo-ceadaichte dhuibhse aig nach eil do chuid Beurla cho math). A bharrachd air a sin, a-rèir an t-sanas, bha casg air bomaichean cuideachd.

Ged a chuir sin beagan dradh oirnn, dh'fhàg sinn air cuid bomaichean 's gunnaichean taobh a-muigh an toglaich. Cha robh sinn ag iarraidh an lagh a briseadh 's co-dhiugh bha fios againn gu robh sinn fada na bu shàbhailte as aonais ar bomaichean 's a h-uile càil.

'S ann an uair sin a rinn ìomhaigh cuairt nam inntinn air dè a dhèanainn nan fhaca mi cuideigin a'tighinn a-steach le droch rùn 's gunna na làimh: "Aigh, amadain! Nach eil fhios agad gu bheil gunnaichean neo-ceadaichte an-seo!"

Neo cuideigin eile nach eil idir a'coimhead cho spaidil 's e a'coimhead rudeigin reamhar na bheast 's cnapan ann an sreath timcheall a mheadhan 's ùeireicean a'tighinn a-mach 's a-steach a h-uile taobh s' a ghnùis gleansach le fallas 's oirean a bhilean air an tionndaidh gu h-àrd 's a shùilean glacte air putan na dhòrn air a bheulaibh 's òrdag a'crith os a chionn. 'S ann an uair sinn a dh'eighinn: "Aigh, a Dhall, a bheil comas-leughaidh idir agad? Tha casg air bomaichean an-seo. Bith thu ann an trioblaid."

'S thàinig orm dè bha dhìth air an t-sanas ud: cha robh e dà-cànanach.


powered by ODEO

Saturday, May 19, 2007

Cuairt an earraichTha mi air a bhith gu math trang aig an ofis sna laithean sa. Ach dihaoine, fhuair mi latha dheth. 'S e latha grianach breagha a bh'ann 's dhùisg mi rudeigin tràth is chaidh mi air cuairt air slighe taobh an iar na h-eighr-shruth. 'S e a bh'ann an ceann-ùidh agam creagan os cionn na h-eighr-shruth far a bheil deagh shealladh de a h-uile càil.

Thug mi gunna leam, oir bha mi nam aonar 's tha na mathain air dùsgadh.

Cha robh mi cinnteach nan thachrainn air sneachd air an t-slighe ach bha an slighe an ìre mhath saor dheth. Ach thachair mi ri duine 's sgithean air a dhruim. 'S e a bh'ann an ceann-ùidh aigesan sneachd nan slèibhtean na b'àirde. Ràinig mi na creagan taobh a-staigh dà uair. Bha e cho sàmhach gun a bhith duine sam bith ann, cha robh deò gaoithe ann. Bha fiù s na heleacoptairean nan tosd.

As deidh greis a bhith a'meòrachadh air a h-uile càil, thill mi 's beagan cabhag orm, oir bha rudeigin eile agam ri dheanamh aig an taigh.


powered by ODEO

Gu Mullach Beinne RobertsTha carbad-crochte eadar meadhan a'bhaile Juneau 's mullach beinne Roberts. Tha e tòrr mìle troigh a dh'àirde. The iad ag amas gu h-àraidh air na luchd-turais a thig gu pailt aig an àm seo dhen bhliadhna. Gu h-àbhaisteach tha iad ag iarraidh $25 bhuait airson a dhol ann. Ach aon latha a'bhliadhna, disathairne sa chaidh, chan b'e ach $6 son a dhol ann.

'S saoghal eadar-dhealaichte a th'ann gu h-àrd. Ged a tha an t-earrach ann nas ìsle, tha e fhathast a'coimhead geamhradail gu h-àrd. Tha an pailteas sneachd ann fhathast 's cha b'urrainn dhuinn dhol air cuairt aig sgàth maoim-sneachda a tha fhathast a'maoidheadh.

Seo dealbh eile dhinn a'coimhead a-mach a dh'ionnsaigh a'chaolais 's eilein Douglas:Chunnaic sinn cuideachd seabhag a bha gun comas sgeith air sgath gaoid a bh'aice nuair a rugadh i. Bith na daoine a bhios a'ruith a'charbad-crochte a'coimhead as deidh eòin a th'ann an èiginn mar sin.
powered by ODEO

Saturday, May 05, 2007

Dealbhan na Dùthcha: Coimeas eadar Cèitean 2006 's 2007

An-uiridh, ghluais mi a dh'Iuneau 's dh'fhuirich ann an shin nam aonar trì mìosan. 'S thadhal mo bhean orm aig toiseach a'chèitean 's thog mi corra dealbhan na sgìre nuair aig an àm ud. 'S e bliadhna chun an latha fhèin on a thog mi na dealbhan sin 's chaidh mi a-mach an-diugh a'togail nan dearbh dealbhan gus an gabh coimeas a dheanamh eadar mar a tha an eighr-shruth a'coimhead an-diugh 's an uiridh aig an dearbh àm den bhliadhna 's a bheil buaidh sam bith aig a'gheamhradh chruaidh a fhuair sinn air coltas na h-eighr-shruth 's na dùthcha.

Uill, tha e doirbh ri ràdh dè am buaidh a th'air an eighr-shruth fhèin. 'S dòcha gu bheil e ro thràth co-dhiugh, 's dòcha gum bith bliadhnaichean eadar geamhradh cruaidh gu h-àrd sna beantainn 's a bhuaidh air cois na h-eighr-shruth. 'S e an aon buaidh a tha mise a'faicinn 's e 's gu bheil deigh fhathast air an loch 's cha robh an-uiridh 's bheil beagan sneachd a bharrachd air na beantainn an coimeas ri an uiridh.


powered by ODEO