An Gaidheal Alascanach

Monday, September 11, 2006

Leabhar: MacCurraidh agus an t-Isean


Chan eil fhios 'am ma s e math dhomh sin aideachadh. Oir chan eil mi ag iarraidh gum dean daoine farpais nam aghaidh. Leis gu bheil nighean òg agam tha mi sìor an tòir leabhraichean Gàidhlig cloinne a bhiodh freagarrach dhi. Ag amannan bith mi gan ceannach air E-bay. 'S e deagh àite airson sin a dheanamh. Uaireanan bith mi a'lorg leabhraichean a tha math fhèin ann.

Cheannaich mi an leabhar seo o chionn greas. Dh'fhoillsicheadh e ann 1977 's ann dhen t-sreath dhon chlann bunsgoil sa tha e, mar thuirt iad 'freagarrach do luchd-leughaidh eadar 8 agus 10 bliadhna a dh'aois.'

Tha 20 duilleagan san leabhar le gach darna fear le dealbh air. 'S ged nach eil na duilleagan iom-dhathach, tha iad gu math tarraigneach. 's na duilleagan le sgrìobhaidhean orra, tha mu còig loighn deug air.

Tha an sgeul fhèin mu dhuine a lorg isean neònach air a'chladach a tha deònach na tri rudan as fheàrr san t-saoghal a thoirt dha ma leigeas esan ma sgaoil e. Chan eil e airson sin a dheanamh 's tha an sgeul ag innse dhuinn de a leanas.

Nuair a ràinig an leabhar-seo, cha robh mi cinnteach nam biodh e freagarrach do mo nighean a tha ach tri bliadhna dh'aois. Dh'fheuch mi co-dhiùgh 's mòr an iognadh orm, tha an leabhar a'còrdadh ri mo nighean ged a bhiodh e na b'fheàrr do chloinn nas sìne. Tha an leabhar sgrìobhte ann an dòigh car bàrdail ann an cainnt simplidh.

Tha sia leabhraichean san t-sreath seo:

- UIlleam Bàn agus an Iolair
- Rud a Chunnaich Uiseag
- MacCurraich agus an t-Isean
- MacCurraich agus am Melòdeon
- An Nead
- Luasgan

Cheannaich mi 'Uilleam Bàn agus an Iolair' san aon àm sa cheannaich mi MacCurraich agus an t-Isean 's ged nach eil e cho math nam bheachd-sa tha e math gu leòr co-dhiùgh 's tha e a'còrdadh do mo nighean. Ma cothrom na leabhraichean eile dhen t-sreath a cheannach nì mi e.

Chuck

0 Comments:

Post a Comment

<< Home