An Gaidheal Alascanach

Saturday, January 28, 2006

Beinn Augustine agus cuairt a dh'òtrach

B'fheudar dhuinn dhol a dh'òtrach (dump, facal ceart?). 'S latha grianach a bh'ann 's air an t-slighe, bha sinn a'coimhead gu tuath 's chunnaic sinn seòrsa ceò àrd a bha car buidhe-donn-ruadh: luaithre beinne Augustine a bha a'tighinn oirnn. Bha aithris o National Weather Service mu luaithre à Augustine airson sìorrachd Kodiak. 'S gu dearbh, sin a chunnaic sinn 's i a'tighinn oirnn.

Ràinig sinn òtrach (dump?). Bha tòrr eòin ann, feannagan, fithich 's iolairean. Cha robh na h-iolairean a'coimhead cho pròiseil. Bha na h-itean troimhe chèile 's bha iad salach, còmhdaichte le salachar sgudail na h-òtraiche. Thuirt sinn riutha: dean ionnlaid 's cleachd siabann!!

Co-dhiugh, dh'fhàg sinn ar sgudal ann 's thill sinn.

Aig meadhan an latha, sheall mi air na speuran. Cha robh e sgothach seach gu tuath far an robh beagan neòil. Ach bha seorsa ceò ann, buidhe os ar cionn. Gu deas, bha e cho soilleir sa ghabhas. Na b'fhaide, fiùs gu deas, bha e na speuran a'coimhead car buaidhe. Sheall mi air an uinneag a'chàir againn. Bha duslach oirre a bha a'faireachdan mar mìn-ghlainne eadar do chorragan. Beagan luaithre Beinne Augustine, dìreach airson innse dhuinn gu bheil i ann.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home