An Gaidheal Alascanach

Monday, December 13, 2004

Tuilleadh fiosrachadh mu TPR

As dèidh a cuala mi mu dheidhinn Finlay MacLeòid, tha mi air a bhith a'deanamh beagan rannachaidh mu dheidhinn. Bha mi a'rannsachadh air na faclan 'language learning methods' 's gnothaichean mar sin. Lorg mi làrach-linn seo:

http://www.languageimpact.com/articles/articles.htm

far tha iad gu math deidheal air an dòigh (Total Physical Response) a chleachdas Finlay MacLeòid.

Tha iadsan aig 'language impact' den beachd gu bheil TPR feumail gu h-araidh aig toiseach nuair nach eil an luchd-ionnsachadh eolach idir air an cànan a tha e ag ionnsachadh. As dèidh greis chan eil cho feumail. Agus nuair a smaoinicheas mi air, tha an dòigh seo car coltas ri dòigh a cleachdas pàrantan, gu nàdardach, ri ionnsachadh do cloinne ri bhruidhinn.

Chunnaic mi an-diugh gu robh Finlay MacLeòid ann an sàs anns an ath-bheochadh Gàighlig Manainneach dhiochuimhnich càite an robh e.

Chuck

0 Comments:

Post a Comment

<< Home