An Gaidheal Alascanach

Monday, March 17, 2008

'S thuirt an cù agam...


Uill, mar as àbhaist, chaidh mi air cuairt as deidh suipear. Bha an cù agam comhla rium, mar as àbhaist 's mo piuthar-cheile. Dh'iarr mi oirre nan robh i ag iarraidh madadh-allaidh fhaicinn ged nach robh mi cinnteach nan robh an aimsir freagarrach, oir bha e gu math fliuch.
Thuirt i gu robh.
Bha an t-uisge a' frasadh oirnn 's cha robh mi cho dòchasach. Threòrich mi i dhan àite àbhaisteach far a bu bhuailtiche a fhaicinn 's chunnaic sinn e na laighe. As deidh greis a' coimhead air, dh' eigh e 's thàinig e thugainn. Chuir sin iongnadh orm oir mar as àbhaist 's ann a-mhàin do choin as aithne dha mar tha a thigeas e. Chunnaic an cù agam e. Choimhead am madadh-allaidh i ('s cù-boireann i). Choimhead an cù agam airsan.
Gu h-obann, theann Nellie (an cù agam) a' leum 's ag eigheachd 's thuirt i: o mhadadh-allaidh tha mi airson do cuileanan a bhreith!!!
Uill, ma dh'fhaoide gu bheil mi a' deanamh cus dheth ach gu dearbh choimhead iad air a chèile.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home