An Gaidheal Alascanach

Monday, September 01, 2008

Palin: smaointean a bharrachd

Bha mi airson sgrìobhadh mu buaidh a bhiodh aig Palin air iomairt an taghaidh anns na Stàitean Aonaichte ach 's dòcha gun dean mi sin turas eile.

Chuala sinn an-diugh gu bheil nighean Palin trom. Tha i seachd bliadhna deug a dh' aois agus chan eil i posta. Thuirt Palin gum pòsaidh iad ge-ta.

Dhomh-sa, chaidh cus a dheanamh mu dheidhinn seo mar tha ach tha aon rud ann deidhinn sin a tha inntinneach dhomh-sa. Chuala mi gu robh feadhainn a' càineadh nach do rannsaich McCain Palin mar bu chòir agus chan eil i deiseil airson a bhith na ceann-suidhe agus chan eil seo ach na dhearbhadh dheth sin.

Mar a thuirt mi an-dè, thàinig gu ar n-aire an-seo ann an Juneau mu trì mìosan air ais gu sgioba bho iomairt McCain ann an Juneau 's cha robh e doirbh obrachadh a-mach carson a bha iad an-seo. ‘S mar sin, bha fios agam gun do rinn sgioba McCain rannsachadh. An-diugh, chuala mi gu robh fios aig sgioba McCain gu robh nighean Palin trom ach thabhainn e gu Palin gu bhith na tagraiche iarr-cheann-suidhe co-dhiù. Ach aig an dearbh àm, thug e rabhadh dhi gum biodh sgrùdadh mòr na lùib o na meadhanan ann am beatha a cloinne a' gabhail a-steach a h-nighean a tha trom.

An rud a tha inntinneach 's e gun do lean McCain air co-dhiù. Nach bhiodh e na b'fheàrr dha nan rachadh e le cudeigin eile, as aonais connspaid? Dè tha e a' faicinn innte?

Mar a thuirt mi mar tha, tha speis mhòr agam-sa do Phalin. Ach tha sin a' sealltainn dhomh de seòrsa duine a th' ann am McCain. 'S e duine a tha deònach an t-sligh fhurasta a sheachnadh airson na slighe na 's fheàrr.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home