An Gaidheal Alascanach

Sunday, January 23, 2005

Impireachd Ameireaganach?

'S dòcha gu bheil sibh mothacheil gu bheil mi airson a'chogaidh ann an Iraq, ned nach eil mo cho dèidheil air an dòig a tha air a dhèanamh.

Ach fàgamaid an smuain seo a darna thobh, 's smaoineachamaid mu shuidheachadh na S.A. (Stàitean Aonaichte) anns an fhairsinneachd. Nach eil i car coltas ri chogadh bhiodh-bhuan? Cuin an deireadh mìos nach chaidh saighdear marbh neo leònte? Tha sin a'cuir nam inntin toiseach an fhiolm 'Gladiator', far an do thuirt, Richard Harris, a bha a'cluiche Impire Marcus Aurilius rudeigin inntinneach. Thuirt e nach robh sìth sam bith an fad a rìochachd.

Agus nach ann car coltas mar sin a tha an suidheachadh seo an-diugh? Mar a thuirt mi, bha (tha fhathast?) mi airson a'chogaidh ann an Iraq agus tha mi airson a'chogaidh an aghaidh luchd-cheannairc. Ach, dhomhsa, tha cunnart mòr ann an seo. 'S ann le bhith gu sìorraidh ann an cogadh gum bhiodh sinn ag atharrachadh, bheag air beag, ceum air ceum, gu Impireachd. Agus gu cinnteachd 's e droch rud a th'ann. Oir nach eil e air a bhith a-choaoibh na dòighean ìmpireachdan a'strì an aghaidh nam 'barbarians' na dòighean dhaoine a bhith a'strì an aghaidh ìmpireachdan?

Chuck

1 Comments:

Blogger Davie said...

Aig taobh eile a' chuain, tha e gu math fùrasda a' cur sios air Ameireaganaich. "Tha iad uile reamhar, neo-chionntach, neo-thuigeseach." Ach tha na beachdan agaibhse a' cur às leis an sgùdail sin a Thearlaich. Ged nach eil mi ag aontachadh riut idir idir a thaobh na cogaidh ann an Iraq, chan urrain dhomh ag ràdh dè cho toillichte sa tha mi faclan smaointeachail Ameireaganach leughadh air a' chuis. Tapadh leibh. Tha mise an seo.

2:35 PM  

Post a Comment

<< Home