An Gaidheal Alascanach

Sunday, October 23, 2005

Toiseach a'gheamhraidh

Chan eil an dealbhan cho math sa bha mi an dùil ach san dealbh-sa faodaidh sinn beanntainn àirde comhdaichte sneachda fhaicinn. 'S ann o tri seachdainnean a tha sneachd air fhaicinn air mullach nam beann as àirde. Ach an t-seachdainn-sa, fhuair sinn tòrr uisge agus thuit e ann an cruth sneachda anns na beanntan.

On a ghluais mi an seo, chùm mi sùil air sneachd nam beann. Air mullach beinne Center Mtn, bhiodh tòrr sneachda a'maireachdainn tron t-samhradh. Ach mar chaidh na bliadhnaichean seachad, mhothaich mi nach robh an sneachd cho pailte aig deireadh an t-shamhraidh na bha e roimhe. Bhiodh an chiad sneachd a thuiteam na b'anmoiche anns a'gheamhradh 's an deireadh sneachd na bu thràithe.

Tha cuimnhne 'am ann an 1999, bha mi a'sealg gobhair-beine air an dearbh beinn aig chiad deireadh sheachdainn an t-sultain. Bha tòrr sneachd air fhàgail on gheamhradh roimhe agus thuit beagan sneachd nuair a bha sinn ann.

Co-dhiugh, am bliadhna, cha robh ach beagan beagan sneachd air fhàgail air deireadh an t-samhraidh. Ach an t-seachdainn sa chaidh, thuit tòrr sneachd aig toiseach a'gheamhraidh. 'S dòcha le tòiseach a'gheamhraidh mar sin, bhiodh cùisean ag atharrachadh, gum bhiodh beagan sneachd a bharrachd an ath-bhliadhna na bha ann am bliadhna.

Cùmaidh sùil oirre, agus cuiridh mi aithris an seo.

Chuck Posted by Picasa

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

I was just browsing and found your blog. Very Nice! I have a download music for free online site. In addition to download music for free online, you can get music of some of today's top artists' such as Green Day, Gwen Stefani, Simple Plan, Usher and many more. Please visit, check it out and enjoy!
Rod

11:04 PM  
Blogger glaucoma resources said...

Wow... how refreshing to find a blog with such interesting information. You have obviously put forth a great deal of thought and effort in creating such a great site -:)

I have thoroughly enjoyed reading through your blog. Thanks for the great information. I will visit on a regular basis.

I have a car auction site. It pretty much covers car auction related items and services. You may find some of my content of interest.

If you have a moment drop by and pay my site a visit.

12:12 PM  
Blogger mona said...

wow, dealbh inntinneach. chan eil e furasda dhomh ri chreidsinn gu bheil sneachda agaibh mar-tha. bha e gu math blàth agus grianach an-seo an deireadh-seachdaine (chì thu sin anns na dealbhan as ùire agam-sa).
mona

2:42 PM  

Post a Comment

<< Home