An Gaidheal Alascanach

Wednesday, September 03, 2008

A bheil Palin airson neo-eismeileachd Alasga?

Thàinig am barr an-diugh gu robh Palin na ball uaireigin na AIP, Alaska Independence Party, Parti Neo-eismeileachd Alasga 's seo fad dà bhliadhna. Tha feadhainn a' feuchainn rudeigin a dheanamh dheth.

Ach an robh i riam na ball parti a tha airson neo-eismeileachd Alasga bho na Stàiten Aonaichte? A bheil i neo an robh i riamh air a son-se?

Uill, chan eil fhios 'am le chinnt. Tha mi teagmhach gu robh i riamh airson neo-eismeileachd Alasga ach cha chuireadh e iongnadh sam bith orm nan robh i uaireigin na ball AIP agus cuiridh mi geall gur ann eadar 1994 's 1996 a bha seo.

Bha sgaradh anns a' pharti nam Poblachdach aig àm iomairt an taghaidh airson Riaghladar ann an 1994. Bhuanaich Jim Campbell mar thagraiche nam Poblachdach ach bha an duine sin gu math leabralach agus dh' adhbhraich sin sgaradh sa pharti. Lean an duine a bha na dharna àite, Jack Coghill air mar thagraiche AIP. 'S e parti bheag fhalamh a bh' ann dheth aig an àm 's chaidh cuid de phoblachdaich na bhall dhen pharti sin airson smachd a ghabhail oirre gus am b'urrainn do Jack Coghill cumail air ann an iomairt an taghaidh.

Mar a thachair, bhuainich Tony Knowles le 41.1%, Jim Cambell san darna àite le 40.8%, Jack Coghill san treas àite le 13.0%.

Tha mi cinnteach nach eil 's nach robh Palin riamh airson neo-eismeileachd. Ma tha fìrinn sam bith san sgeul seo, cuiridh mi geal gur e seo a thachairt. Ach feumaidh mi àideachadh gun do chuir an iomairt nan amadan a bha siud fearg orm aig an àm, ged nach robh mi deidheil air Jim Cambell, oir 's ann air sgàth na rinn iad a gun do bhuainich duine a bha fada na bu leabralaiche na cuid mhòr de na luchd-bhòtaidh ann an Alasga.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home