An Gaidheal Alascanach

Tuesday, January 25, 2005

Impireachd Ameireaganach? (2)

Carson a tha mi a'fearachdain mar gu bheil sinn ann an cogadh bhiodhbhuain? Nuair a smaoinicheas mi air ais gu àm dara chogaidh, bha torr a bharrach mairbh 's leont' na tha ann an-diugh. Agus smaoinich air na Israeliaich 's na Pailitinianaich, abair cogadh gun sgur!

Uill, tha an cogadh gu sìorraidh a th'ann eadar na Isrealaich 's na Pailistinianaich air sgàth 's gu bheil nàimhdean faisge air a'chèile 's nach do lorg iad fhathast dòigh a bhith beo faisge air a'chèile gu sìtheil. Ach chan eil na Isrealaich a'cogadh an aghaidh iomadach dùthchannan aig an aon àm neo tè as dèidh chèile.

Aig toiseach a'dhara cogaidh, bha an t-arm na S.A. gle bheag. Bha iomadach airm a bha nas motha. Mar eisimplir, chluinich mi gu robh arm Yugoslavia nas motha na fear na S.A. mus rinneadh sgrios air le Hitler as t-earrach '41. Agus nuair thig sinn a-steach, b'fheudair dhuinn, an ìre mhath, arm chruthachadh a neoni.

Ach an latha an diugh, tha arm ann fad an siubhal, deiseil ri bhith air a chleachdach. Bha mo bhrathair anns an t-arm fad fichead bhliadhna agus bha iomadach cogaidheah ann, mòra agus beaga. Les marines ann an Lebanon, Grenada, Panama, cogaidhean an aghaidh drogan, Irac I, Yugoslavia, Macedonia, Afganistan, Irac II, 's mar sin adhart. 'S dòcha a fear neo dha nach do chluinnich tu a-riamh mu deidhinn. Bha fear neo dha diubh far an robh mo bhrathair agus bha e ann an fìor cunnart a bheatha.

Tha sin car colta ri impireachd air sgàth 's gu bheil iomadach cogaidhean ann, an-aghaidh iomodach nàidhdean. Fiùs mus robh cogadh an-aghaidh ceanarcaidh, bha iomadach sàighdearan againn a bha fìor eòlach air dòighean chogaidh. Agus tha iomodach dùthcannan ann far nach eil a'chuid sàighdearan eòlach air dòighean chogaidh idir.

An ath thuras, tha mi airson rud neo dà atharrachadh nu dheidhinn sin nam inntinn. Agus dè bhiodh an diofar.

Chuck

2 Comments:

Blogger Graisg said...

Tha mise den bheachd gu bheil Ameriga sgapte gu mòr eadar a’ chuid a tha a’ lorg cogaidh an aghaidh ‘eagal’ ann an àite sam bith ‘s feadhainn eile a tha gu tur na aghaidh. Saoilidh mi gun chì sinn rudeigin an coltais ris an ‘counter-culture’ den trì ficheadan. Ma tha Seòras ‘s fiù ‘s an Tony againn ag iarraidh a dhol air adhart ‘b e saighdearan a dhith orra – ‘s cha eil aon dòigh sin a dhèanamh a-nis ‘s cha bhiodh a h-uile fear òg deònach a bhith an cois na bratach. Tha trioblaidean air faire.

3:07 AM  
Blogger tearlach61 said...

The e iongnatach cho deònach 's a na òigridh a dhol gu Iraq. Tha mi eòlach air cuid rudeigin mòr agus tha a'mhòr deònach gu mòr.

Cuimhnich, tha an t-arm gu math beag, chan eil fiu 's da ceud mìle saighdearan ann an Iraq. Aig àm an dara chogaidh, bha còrr is ceithir millianan deug anns na feachdan armaichte. Agus tha na S.A. nas motha na bha iad aig an àm sin.

9:55 PM  

Post a Comment

<< Home