An Gaidheal Alascanach

Thursday, December 28, 2006

Binn Bhàis air Saddam Hussein

Mar a chuala sibh, tha Saddam Hussein fo bhinn bhàis. Tha ath-tagairtean air an ruith seachad agus an-diugh fhèin, chuala mi gu bheil e gu a bhinn a dh'fhulaing taobh a-staigh dà neo trì laithean.

Ged a 's e fìor droch dhuine a th'ann agus ged nach eil teagamh sam bith gu bheil an duine seo airidh air binn bhàis, b'fheàrr leam gun leigeadh iad air beò.

Carson? Uill, saoilidh mi gu bheil mathanas freagarach air an t-suidheachadh seo. Foghainidh gun d'thuirt cuairt Ioracach gu bheil e ciontach 's airidh bàis. Bha dhìth orra sin a chluinntinn. Ach 's e leigheas cuideachd a tha dhìth air Iorac. Cha chreid mi nach dheanadh sin ceum chun a sin.

Chuck

2 Comments:

Anonymous Graisg said...

Tha mi ag aontachadh le sin Chuc ach tha a h-uile coltas ann gu bheil mearachd mhòr eile air faire.

4:46 AM  
Blogger Eilidh said...

Saoilidh mi gu bheil thu ceart ach tha e doiribh breithneachadh air cultar chèin. Cha chuidichidh am bàs Saddam duine sam bith.

2:51 PM  

Post a Comment

<< Home