An Gaidheal Alascanach

Friday, March 04, 2005

A'Chàisg 's Isaiah 52.13 thairis a 53.12

Rud gu tùr eadar-dhealaichte. Aig an eaglais agam, aig sgoile latha na sàbaid, tha an tìdsear a'teagasg tron leabhar Isaiah. Tha sin inntinneach da-riribh. Thuirt mi ris cho mòr sa bha sin a'còrdadh rium. Thuirt e gur e leabhar a 's fhearr leis às a'Bhìoball agus 's e rudeigin mar fichead bliadhna a tha e air a bhith a'deanamh rannsachadh mu dheidhinn.

Co-diugh, dh'iarr e orm an clas a theagasg ann dha sheachdainn. Bith e air falbh agus 's 52.13 thairis air 53.13 a dh'iarr e orm a teagasg. Bith sinn inntineach agus freagarrach, oir bith sin direach seachd mus a'Chàisg. Tha an earrain seo gu math freagarrach air a'Chàisg.

'S toigh leam sgrìobhadh ann an Gàidhlig agus feumaidh mi deasachadh airson a'chlas. Saoilidh mi gun nì beagan na seasachaidh le bhith a'sgrìobhadh cuid de na smaointeann agam an seo. Gu dearbh, bith na smaointean a sgrìobhaidh mi an seo rudeign pearsanta. Ach, ma tha cuideigin airson a bheachdan a chuir thugam, biodh mi toilichte am faighinn.

Thòisich mi mar an earann a'sgrìobhadh:

13. Feuch, nì m'òglach gu glic; bidh e air a thogail suas, agus air àrdachadh agus bidh e ro-àrd.
14. Mar a ghabh mòran iongnantas riut (is cho mòr a'mhì-mhaise a rinneadh air a aghaidh, seach aon doine; agus air a dhreach, seach clann dhaoine);
15. Mar sin crathaidh e uisge air mòran chinneach; na fhianais druididh rìghrean am beòil; oir an nì nach do chuireadh an cèill dhaibh, chì iad agus an nì nach cuala iad, bheir iad fa-near.

53
1. Cò a chreid ar teachdaireachd? Agus cò don robh gàirdean an Tighearna air fhoillseachadh?
2. Oir fàsaidh e suas mar fhaillean na làthair, agus mar fhreumh à talamh tioram; chan eil sgèimh no grinneas aige, gun amhairceamaid air; cha mhò a tha maise aige, gun iaramaid e.
3. Tha e air a dhìmeas, agus air a chur air chùl le daoine; na dhuine dhoilgheasan, agus eòlach air bròn; agus mar neach a dh'fhalaicheas a aghaidh uainn, tha e air a dhìmeas, agus chan eil suim againn dheth.
4. Gu deimhinn ar n-anfhainneachd ghiùlain e, agus ar doilgheasan dh'iomchair e; ach shaoil sinne gu robh e air a bhualach, air a smachdachadh le Dia, agus air a chlaoidh.
5. Ach lotadh e airson ar peadadh-ne, bhruthadh e airson ar n-aingidheachdan; leagadh airsan smachdachadh ar sìth, agus le a chreuchdainsan shlànaicheadh sinne.
6. Chaidh sinne uile, mar chaoraidh, air seachran; thionndaidh sinn, gach aon ga shlighe fhèin; agus leag an Tighearna airsan aingidheachd gach aon dhinn.
7. Shàraicheadh e, agus rinneadh aineart air, gidheadh cha d'fhosgail e a bheul; thugadh e mar uan a-chum a'chasgraidh, agus mar chaora a bhios balbh an lathair a luchd-lomairt, mar sin cha d'fhosgail e a bheul.
8. O fhòirneart agus o bhreitheanas thugadh air falbh e; agus a ghinealach cò a chuireas an cèill? Oir ghearradh as e o thìr nam beò; airson easaontas mo shluaidh-se bha e air a throm-bhualach.
9. Agus dh'òrdaicheadh a uaidh maille ris na h-aingidh, agus maille ri duine saoibhir na bhàs; airson nach do rinn a eucoir, agus nach robh cealg na bheul.
10 Ach b'i toil an Tighearna a bhruthadh; chuir e fo àmhghar e; nuair a nì thu a anam na ìobairt-rèitich, chì e sliochd, sìnear a làithean; agus soirbhichidh rùn an tighearna na làimh.
11. De shaothair a anama chì e, agus bidh e toilichte. Le eòlas airsan nì m'òglach fìreanach mòran fhìreanachadh; oir giùlainidh e an euceartan.
12. air an adhbhar sin, roinnidh mi dha cuibhreann maille ris a'mhòran, agus roinnidh e a'chreach maille ris na cumhahdaich; a chionn gun do dhòirt e a-mach a anam gu bàs; agus gu robh e air àireamh am measg nan ciontach; agus ghiùlain e peacadh mhòrain, rinn e eadar-ghuidhe airson nan ciontach.

Cùmaidh mi leis a sin nas aide. Tha mi sgìth. Ach feumaidh mi ràdh gu bheil an earrann-se a'cuir nam inntinn am fiolm a rinn Mel Gibson an-ùraidh. Co-dhiugh, tuilleadh smaointean nas fhaide.

Chuck

9 Comments:

Anonymous Ricardo Luismontero said...

Loan Tairgse! Tha thu a 'coimhead airson iasad airson adhbhar sam bith? Seo mòr opportunity.We tairgse iasad aig a bheil ùidh an ìre de 5% airson oighreachd fìor-tasgaidh, luchd-seilbh ghnìomhachasan agus pearsanta loan.Contact mi airson barrachd fiosrachaidh / mion-fhiosrachadh.
Post-d: RicardoLuismontero6@gmail.com

12:04 AM  
Anonymous MR ANDY COLE said...

Halò

A bheil feum agad air iasad èiginn gus coinneachadh ri na feumalachdan ionmhasail agad? Bidh sinn a 'tabhann iasadan bho 2,000.00 gu 50,000,000.00, tha sinn earbsach, cumhachdach, luath agus beothail, chan eil sinn a' dèanamh cinnteach air an iasad, agus tha sinn a 'tairgse iasadan 100% de thabhartasan cèin rè ùine an gluasad seo.

Thug sinn cuideachd an t-airgead gu lèir a-mach le ìre ùidh 2% air na h-iasadan uile ... Ma tha ùidh agad, till thuca thugainn leis a 'phost-d seo.

Thig air ais thugainn, ma tha e inntinneach, le trustfirm2010@gmail.com

Gu dearbh,

Mgr Andy Cole
Urras

3:49 PM  
Blogger motec sminth said...

Beannachdan dhut uile !!!!

Tha mi an seo a-rithist .........

A bheil iasad a dhìth ort? A bheil ùidh agad ann a bhith a 'faighinn iasad airson gnìomhachas a dhèanamh?
No. A bheil fiachan agad pàigheadh dheth? Tog bun-structar, no tuilleadh do phàigheadh
foghlam? Bidh sinn a 'toirt seachad iasadan do phàirt sam bith den t-saoghal. Is e an ìre riadh againn
3%, le mairsinn gu ìre a dh'aindeoin suidheachadh no inbhe creideis.
Gus iasad fhaighinn an-diugh Cuir fios thugainn a-nis air post-d aig Seòladh na Companaidh:
(info.motecloanfirm@gmail.com)

(FIOSRACHADH LUCHD-OBRACH)
Làn ainm: .........
Suim an iasaid .................
Dùthaich: ........................
ùine an iasaid ..............
Àireamh Fòn Pearsanta: ............

Tapadh leibh fhad 'sa tha sinn a' feitheamh ri gnothach a dhèanamh leat.

An rud as fheàrr
Mgr Benson

6:05 PM  
Blogger motec sminth said...

Beannachdan dhut uile !!!!

Tha mi an seo a-rithist .........

A bheil iasad a dhìth ort? A bheil ùidh agad ann a bhith a 'faighinn iasad airson gnìomhachas a dhèanamh?
No. A bheil fiachan agad pàigheadh dheth? Tog bun-structar, no tuilleadh do phàigheadh
foghlam? Bidh sinn a 'toirt seachad iasadan do phàirt sam bith den t-saoghal. Is e an ìre riadh againn
3%, le mairsinn gu ìre a dh'aindeoin suidheachadh no inbhe creideis.
Gus iasad fhaighinn an-diugh Cuir fios thugainn a-nis air post-d aig Seòladh na Companaidh:
(info.motecloanfirm@gmail.com)

(FIOSRACHADH LUCHD-OBRACH)
Làn ainm: .........
Suim an iasaid .................
Dùthaich: ........................
ùine an iasaid ..............
Àireamh Fòn Pearsanta: ............

Tapadh leibh fhad 'sa tha sinn a' feitheamh ri gnothach a dhèanamh leat.

An rud as fheàrr
Mgr Benson

6:07 PM  
Blogger FRED MORE FINANCE FIRM said...

A bheil iasad a dhìth ort?
A bheil thu ann an èiginn ionmhasail no a bheil feum agad air airgead airson do ghnìomhachas fhèin a thòiseachadh? A bheil feum agad air iasad gus na fiachan agad a phàigheadh no cosgais a phàigheadh no gnothach a thòiseachadh? A bheil ìre creideis ìseal agad agus a bheil duilgheadas agad a bhith a 'faighinn iasadan bho bhhancaichean ionadail agus ionadan ionmhasail eile? Is e cothrom a tha seo dhut iasad fhaighinn bhon bhuidheann againn. Bidh sinn a 'toirt iasadan do dhaoine fa leth airson nan adhbharan a leanas agus mòran a bharrachd. Iasadan pearsanta, leudachadh gnìomhachais, gnothachasan tòiseachaidh, daingneachadh fiachan agus airgead cruaidh. Bidh sinn a 'toirt seachad 3% de iasadan reataichean riadh. Cuir fios thugainn le post-d: fredmorefinance@gmail.com
Whatsap: +919654763221

7:31 PM  
Blogger motec sminth said...

Beannachdan dhut uile !!!!

Tha mi an seo a-rithist .........

A bheil iasad a dhìth ort? A bheil ùidh agad ann a bhith a 'faighinn iasad airson gnìomhachas a dhèanamh?
No. A bheil fiachan agad pàigheadh dheth? Tog bun-structar, no tuilleadh do phàigheadh
foghlam? Bidh sinn a 'toirt seachad iasadan do phàirt sam bith den t-saoghal. Is e an ìre riadh againn
3%, le mairsinn gu ìre a dh'aindeoin suidheachadh no inbhe creideis.
Gus iasad fhaighinn an-diugh Cuir fios thugainn a-nis air post-d aig Seòladh na Companaidh:
(info.motecloanfirm@gmail.com)

(FIOSRACHADH LUCHD-OBRACH)
Làn ainm: .........
Suim an iasaid .................
Dùthaich: ........................
do theachd-a-steach: ...................
ùine an iasaid ..............
Àireamh Fòn Pearsanta: ............

Tapadh leibh fhad 'sa tha sinn a' feitheamh ri gnothach a dhèanamh leat.

An rud as fheàrr
Bh-ph Benson

7:13 PM  
Blogger motec sminth said...

Beannachdan dhut uile !!!!

Tha mi an seo a-rithist .........

A bheil iasad a dhìth ort? A bheil ùidh agad ann a bhith a 'faighinn iasad airson gnìomhachas a dhèanamh?
No. A bheil fiachan agad pàigheadh dheth? Tog bun-structar, no tuilleadh do phàigheadh
foghlam? Bidh sinn a 'toirt seachad iasadan do phàirt sam bith den t-saoghal. Is e an ìre riadh againn
3%, le mairsinn gu ìre a dh'aindeoin suidheachadh no inbhe creideis.
Gus iasad fhaighinn an-diugh Cuir fios thugainn a-nis air post-d aig Seòladh na Companaidh:
(info.motecloanfirm@gmail.com)

(FIOSRACHADH LUCHD-OBRACH)
Làn ainm: .........
Suim an iasaid .................
Dùthaich: ........................
do theachd-a-steach: ...................
ùine an iasaid ..............
Àireamh Fòn Pearsanta: ............

Tapadh leibh fhad 'sa tha sinn a' feitheamh ri gnothach a dhèanamh leat.

An rud as fheàrr
Bh-ph Benson

7:14 PM  
Anonymous Mr.Wilson said...

Is e seo an t-ionad-obrach LOAN FIRM INSTITUTE cruinneil.
Ionad cliùiteach far a bheil iasad de shruth-airgid eadar-dhealaichte air a thoirt seachad.
Bidh sinn a 'toirt seachad iasad do dhaoine le ùidh sa chùis, companaidhean, aonadh poblach, aonadh co-obrachaidh.
tha sinn a 'tabhann;
Iasad gnìomhachais
Iasadan fèin-ghluasadach. ...
Iasadan Pearsanta. ...
Iasadan do Sheann Shaighdearan. ...
Iasadan Gnothachasan Beaga. ...
Iasadan latha-latha. ...
Iasadan bho Àir-dhreuchd & Àrachas-beatha .....
Iasadan airidheachd dachaigh .......
Iasadan Daingnichte.
Iasadan Oileanach ... Tha iasadan oileanach air an tabhann do dh'oileanaich na colaiste agus an teaghlaichean gus cuideachadh le cosgaisean
foghlam àrd-ìre
Morgaidsean. ... Loan

Tha LOAN FIRM INSTITUTE global a 'tairgse dhut gu bheil an t-iasad as fheàrr a' frithealadh dh 'iarrtasan, aig ìre ìosal de 3% gach bliadhna.
Bidh sinn a 'toirt seachad airgead airson com-pàirteachas gnìomhachais agus oighreachdan fìor agus a' toirt seachad iasad airson adhbharan mòr-reic agus reic.

CUNNTAS LE H-UILE DIUGH A 'GABHAIL FHIOSADH AIR FIAIS TAGHAIL AN T-EILEIL A-STEACH.

iasadfirminstitute@gmail.com

Tapadh leat

3:10 PM  
Blogger SUSAN BENSON said...

Hello agus Fàilte gu Sun Financial Financial Inc.

Tha sinn na chompanaidh iasad dearbhaichte, ùghdarrasail, dligheach agus teisteanasach. Bidh sinn a 'toirt seachad taic ionmhais do gach neach a tha feumach air iasad a dh' fheum. Bidh sinn a 'tabhann gach seòrsa iasad, iasadan pearsanta no iasadan malairteach, agus faodaidh sinn cuideachd iasad a thoirt dhut gus pròiseact a thòiseachadh no dachaigh no càr a cheannach.

A bheil thu ga fhaighinn cho duilich iasad co-ionnan fhaighinn bho bhacaidhean ionadail agus ionadan ionmhasail eile? worry no more A chionn 's gu bheil Sunshine Financial Group Inc, air do chùl fhaighinn nuair a thig e gu iasadan fhaighinn air feadh an t-saoghail.

PRÌOMH BUILEANAN:

- Cuir a-steach uair sam bith, àite sam bith.
- Faigh airgead ann an taobh a-staigh 24 uairean a thìde
- Brosnaich suas ri 50 millean Euro
- Chan eil cosgaisean falaichte.
- Ìre lùtha ìseal de 3%
- Gheibh thu an cothrom a bhith a 'taghadh an latha ath-thagraidh, gach seachdain, mìosail no bliadhnail fad 1-30 bliadhna.
- Glè thèarainte

Tha fàilte ro luchd-frithealaidh / comhairlichean / bròcairean an luchd-dèiligidh a thoirt a-steach agus tha iad 100% air an dìon. Le làn-mhisneachd, obraichidh sinn còmhla airson buannachdan na pàrtaidh uile a tha an sàs ann.

Ma tha feum agad air iasad èiginn taobh a-staigh 24 uairean, sgrìobhaibh gu cairdeil dhuinn airson barrachd fiosrachaidh tron ​​t-seòladh puist-d gu h-ìosal.

Post-d: (sunshine_fginc@outlook.com)
Post-d: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
WhatsApp: +447903159998

Tapadh leat

1:52 AM  

Post a Comment

<< Home