An Gaidheal Alascanach

Saturday, January 27, 2007

'S e beathach fiathaich a th'ann am madadh-allaidh'S e latha grianach breagha a bh'againn an-diugh. Mar sin, chaidh mi-fhìn 's mo dhà nighean a-mach air cuairt gu Loch Mendanhall feuch am faic sinn am madadh-allaidh. Chan eil cù againn ach tha sinn a'coimhead as deidh coin fad 's a tha a theaghlach air falbh 's thug sinn e còmhla rinn mar mhealladh dhan mhadadh-allaidh. 'S toigh leis am madadh-allaidh coin.

'S chunnaic sinn e cha mhòr sa bhad ach fad às. Chòisich sinn na b'fhaisge. Chunnaic sinn e a'cluich le coin eile. An uair sin, chunnaic e an cù a bha còmhla rinn, 's chòisich e thugainn. Bha e cho breagha, bha taogh a-staigh deich neo còig meatairean deug. Chunnaic mi nigheanan e 's bha mo nighean as òige a'cantainn rudan mar 'hi wolf.'

Thàinig duine eile aig an robh cù beag: pug. Chunnaic mo nighean nas òige, Sarah, e. Dhìochuimhnich i am madadh-allaidh. Bha mi nighean a'cluich leis a'phug. An uair sin, thoisich am madadh-allaidh a choiseach beagan air falbh. Chunnaic mo nighean sin 's thòisich a ruith as dheidh a'mhadadh-allaidh ag eigheachd air tighinn air ais. Ruith Laura, mo nighean as sìne as a deidh 's ghlac ise i.

Aig cha mhòr aig an aon àm, fhuair am pug air falbh bho a mhaighstear 's ruith a chun a'mhadadh-allaidh. Le uabhas, chunnaic sinn am madadh-allaidh a'beir greim air a'phug na bheul 's ga chrachadh gu cruaidh. Smaoinich mi: oh sin direadh a'phug ach gu h-iongantach fhuair e air falbh 's ruith e a chum a'mhaightear.

Fhuair mi dealbhan 's bhideo de a h-uile càil 's lean na ceanglan.

ChuckBhideo goirid dhen mhadadh-allaidh a'ruith:


Bhideo de mo nighean a'ruith as dheidh a'mhadadh-allaidh:


Bhideo den phug a'teicheadh bhon a'mhadadh-allaidh as dheidh dha a bhith air a chrachadh na bheul:


Bhideo mu dheireadh dhen t-suidheachadh. Sealladh dhen phug ann an làmhan a'mhaightear 's eagal a bheatha air:

5 Comments:

Blogger Steafan MacRisnidh said...

Abair gu robh sin inntinneach, a Theàrlaich! Cùm grèim làidir air do nighean, air eagal `s gum faigh am madadh-allaidh greim dhith.

8:46 PM  
Blogger mona said...

Wow, tha seo inntinneach gu dearbh! Agus rud beag cunnartach.

3:21 AM  
Anonymous Gràisg said...

Thoir pìos seòclaid dha ma tha trioblaideanagad. Cha bhi fada gus am bi an creutair ud a' dol dhachaigh le cuideigin

8:57 AM  
Blogger tearlach61 said...

Nach ann mar sin a dh'atharraich a'chiad mhadadh-allaidh na chù!

10:31 PM  
Blogger tearlach61 said...

Ach ge-ta saoilidh mi nach b'fheàrr leis nan tabhann mi pub beag dha ann àite seòclaid.

10:34 PM  

Post a Comment

<< Home