An Gaidheal Alascanach

Wednesday, May 13, 2009

Astar a rinn mi air mo Bhaidhsagal

Tha mi air a bhith triall a dh'obair air bhaidhsagal cha mhòr fad mo bheatha mar inbheach. Sna làithean-sa, Nì mi trì mìle deug neo aon km air fhichead gach latha. Ach bha mi riamh a' faighneach: cò mheud mìle a nì gach bliadhna? Cha robh mi cinnteach leis gu bheil làithean-saora ann 's làithean sneachda 's eile a bhacas mi bho mo bhaidhsagal.

Mar sin, an uiridh, an toiseach a' chèitein, thòisich mi cunntas a chumail dhe na rinn mi. Tha mìosachan agam air bhalla m'oifis 's 's ann airsan a chum mi cunntas làitheil dhe na rinn mi air mo bhaidhsagal.

Agus aig deireadh a' Ghiblein, bha fios agam air dè a rinn mi: 2059 mìle neo còrr 's 3300 km. Smaoinich, tha e suas ri 3,000 mìle eadar San Francisco 's New York.

Shaoileadh tu, 's dòcha, gun do shàbhail mi tòrr mòr airgead. Chan eil mi cho cinnteach. A-rèir mo chunntais, 's e 100 gallonan nach do loisg mi thar an dà mhìos dheug a chaidh seachd, rud a tha co-ionnan ri $300. Airgead gu leòr 's dòcha seach gun do choisg mi suas ri $200 air mo bhaidhsagal: slabhraidh ùr 's gèaraichean ùra, roth ùr. Spàirn mhòr airson buannachd bheaga. 'S dòcha. An cosgais as motha, chan e petrol ach an carbad fhèin, agus aig Dia tha fhios gu bheil carbadan cosgail agus 'se sabhaileadh gu leòr gun a bhith ceannach carbad aig nach eil feum dhut.

'S ann gu h-àraidh airson mo shlàinte fhìn a thriallas mi a dh' obair air bhaidhsagal. Feumaidh dhol a dh'obair co-dhiù agus saoilidh mi, fiù 's ma shuidheas mi air mo thòin gun do rinn mi eacarsaidh gu leòr dìreach le bhith dol a dh'obair.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home