An Gaidheal Alascanach

Tuesday, June 23, 2009

Cuairt Canada - Darna LathaChaidh sinn gu tuath bho Skagway, leanntain gleann caol garbh 's creagach. Bha an rathad iarrain a'leanntain air taobh eile a' ghlinne. Chaidh sinn thairis air mullach nam beann 's bha sinn ann an Canada. As deidh 100 mìle, fhuair sinn an rathad mòr Alasga chun an ear-dheas. 'S e glè bheag de dhaoine a chunnaic sinn air an t-slighe agus bha an rathad glè mhath 's bha e furasta dhuinn astar mòr a chur as ar deidh. Mu dheireadh stad airson na h-uidhche ann am baile beag air a bheil Lake Watson 's sinn air 330 mìle a chur as ar deidh.

San taigh-osda sa dh' fhuirich sinn, chunnaic mi dealbh a chòrd rium gu mòr:'S esan an gaisgeach! Tha an dealbh a' comharrachadh 100 bliadhna nan Royal Canadian Mounted Police san Roinn Yukon.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home