An Gaidheal Alascanach

Sunday, January 04, 2009

Bhideo is eile

Tha i gu math fuar ann an Alasga sna làithean sa. Chuala mi aig aithris na sìde gu bheil i a' dol sìos gu -65F, neo -49C faisge air crìoch ri Canada a-nochd.

Co-dhiù, shocraich an fhuachd an seo fhèin, bha e -25c latha na bliadhn' ùr ach an-diugh, bha i mu -8C 's sneachd ann. Chaidh mi fhìn 's mo bhean air cuairt sgi a bha gu math tlachdmhor.

Seo bhideo a rinn mi mun chù agam:Ron an nollaig, chunnaic sinn cuideachd am madadh-allaidh. Seo beagan bhideo dheth:

1 Comments:

Blogger Steafan MacRisnidh said...

Fior fior mhath, a Thearlaich. Chord na bhideoan ud rium gu mor. Bliadhna Mhath Ur.

5:33 PM  

Post a Comment

<< Home