An Gaidheal Alascanach

Wednesday, January 07, 2009

Gas agus Proportionality

Gheàrr Rùisia gas a tha a' dol tro Ugraidhn a dh' ionnsaigh na Roinn Eòrpa. Le ìmpidh Putan chòir, seo cothrom dhan Roinn Eòrpa a làrach-gasaichean blàthachadh na cruinn a lùghdachadh, ann am meadhon a' gheamhraidh.

Proportionality. Tha iad ag ràdh gun go thilg Hamas mu 6000 rogaidean air Israel bho 2005. Leis na 6,000,000 neach a tha a' fuireachd ann an Israel, tha seo ag obrachadh a-mach ri aon rogaid airson gach mìle neach. A reir proportionality, tha sin a' ciallachadh gun rachadh 30 rogaidean air Juneau (àireamh-shluaigh 30,000) thar na trì bliadhnaichean mu dheireadh, neo 500 rogaidhean air Dùn Eideann (500,000 neach?)neo 10 rogaidean air Inbhir Narann neo 8000 air New York neo 7800 air Lunnain (chaidh 1358 rogaidean V-2 a thilgeil air Lunnain aig àm darna chogaidh).

Ach chaidh na rogaidean a thilgeil air a' chuid a tha a' fuireachd sa cheann a deas Isreal 's chan e Israel air fad. Canaimaid gur e an treas cuid muinntir Israel a tha a' fuireachd ann an astar nan rogaidean. Tha sin a' ciallachadh gum biodh na h-àireamhan coimeas a thuirt mi trì uiread nas motha.

Co dhiù, proportionality.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home